Barnevernloven § 4-5 med lovkommentar

Barnevernloven § 4-5 med lovkommentar

Formålet med bestemmelsen er å sørge for at barneverntjenesten følger opp hjelpetiltakene som er iverksatt. Det fremgår av forarbeidene at bestemmelsen gjelder alle former for hjelpetiltak, også for de tiltak som gjelder barn over 18 år.


Bestemmelsen gjelder også oppfølging av foreldrene, da det følger av § 4-4 at hjelpetiltak også kan omfatte tiltak som skal bedre foreldrenes omsorgsevne. Det fremgår av forarbeidene at «regelmessig» evaluering bør finne sted hver fjerde måned, men det gjøres her unntak for hjelpetiltak av mer langsiktig karakter. I praksis vil det imidlertid være kvaliteten på evalueringen fremfor hyppigheten som står i sentrum. Videre skal barneverntjenesten, i tillegg til å holde seg underrettet om hvordan tiltaket fungerer, sette nye tiltak der det observeres at det første tiltaket ikke gir tilstrekkelig ønskelige resultater.

Det fremgår videre av bestemmelsen at barneverntjenesten skal utarbeide en tidsavgrenset tiltaksplan. Dette er for å sikre at oppfølgingen skjer etter en bestemt tidsplan, slik at det er klart når visse tiltak settes i verk, og når oppfølgingen av disse skal foregå. Det er presisert i forarbeidene at tidsplanen bør foreligge på det tidspunktet der hjelpetiltak fattes.

Ved endringslov 19. juni 2009 nr. 45 gjennomgikk bestemmelsen noen endringer. Det er uttalt i forarbeidene at formålet med endringen var å presisere barneverntjenestens oppfølgingsansvar i enda større grad enn det som fremkom av tidligere lovgivning. Videre var endringen begrunnet i at det ikke skal gå for lang tid før barneverntjenesten erstatter eller avvikler hjelpetiltak som ikke fungerer etter sitt ønskede formål.


§ 4-5. Oppfølging av hjelpetiltak.

Når hjelpetiltak vedtas, skal barneverntjenesten utarbeide en tidsavgrenset tiltaksplan. Barneverntjenesten skal følge nøye med på hvordan det går med barnet og foreldrene og vurdere om hjelpen er tjenlig, eventuelt om det er nødvendig med nye tiltak, eller om det er grunnlag for omsorgsovertakelse. Tiltaksplanen skal evalueres regelmessig.