Barnevernloven § 5-10 med lovkommentar

Barnevernloven § 5-10 med lovkommentar

Bestemmelsen ble inntatt i barnvernloven ved lovendringen i 2003. Den hjemler en adgang hos departementene til å fastsette visse forskrifter for alle institusjoner, uavhengig av eier og driver. Ved lov 19. juni 2009 nr. 45 ble «statlige sentre for foreldre og barn» også regulert gjennom denne bestemmelsen.


Det følger av forarbeidene at hensynet bak bestemmelsen er å sikre en forsvarlig standard på de institusjoner som er omfattet av § 5-1. Bestemmelsen hjemler departementenes mulighet til å gi forskrifter som innebærer krav til barneverninstitusjonene. For barn som plasseres utenfor hjemmet med hjemmel i barnevernloven, kan både private og kommunale institusjoner benyttes, forutsatt at institusjonen er godkjent etter § 5-8. For at institusjonen kan godkjennes, er det et vilkår at den drives i samsvar med regelverket. Som følge av slik prosedyre, vil ikke en privat eller kommunal institusjon kunne godkjennes dersom den ikke oppfyller de kvalitetskrav som fastsettes i bestemmelsen her. Det følger av forarbeidene at kravene etter § 5-10 omfatter både statlige, private og kommunale institusjoner som blir benyttet for barn som omfattes av barnevernloven.

Det er gitt nærmere merknader i forskrift 10. juni 2008, som inneholder krav til kvalitet og internkontroll i barneverninstitusjoner. Der følger blant annet generelle krav til plan for virksomheten, definisjon av målgruppe, fysisk utforming og materielt utstyr, i tillegg til stillingsplan med krav til bemanning i forskriften. Ledelsen må bestå av personale som enten har minst tre års høyskoleutdanning i sosialfag, eller annen relevant utdanning, sammen med tilleggsutdanning i administrasjon og ledelse. I ledelsen må det foreligge adgang til å gi dispensasjon.


§ 5-10. Generelle krav til institusjoner og sentre for foreldre og barn

For å sikre en forsvarlig standard på de institusjoner som er omfattet av § 5-1 og statlige sentre for foreldre og barn, kan departementet gi forskrifter om hvilke krav som skal stilles til institusjonene og sentrene, herunder faglige krav og krav til bygninger, utstyr og bemanning.