Barnevernloven § 2-5 med lovkommentar

Barnevernloven § 2-5 med lovkommentar

Bestemmelsen ble inntatt ved lov 27. mars 2009 nr. 16.


I forbindelse med barnevernarbeidet skal det engasjeres uavhengige sakkyndige til å vurdere rapporter. I praksis kan det eksempelvis være barneverntjenesten som oppnevner en sakkyndig for å utrede saken før barneverntjenesten bestemmer seg for hva den vil foreta. Formålet med den sakkyndige kommisjon er at den skal kvalitetssikre rapporter hva gjelder metode og vurderinger.


§ 2-5. Barnesakkyndig kommisjon

Barnesakkyndig kommisjon skal vurdere rapporter fra sakkyndige i barnevernsaker. Kommisjonens medlemmer oppnevnes av Kongen.

Kommisjonen underretter oppdragsgiveren og den sakkyndige om sin vurdering. Departementet kan gi nærmere regler om kommisjonens oppgaver, organisasjon og saksbehandling.