Barnevernloven § 1-4 med lovkommentar

Barnevernloven § 1-4 med lovkommentar

§ 1-4 lovfester barnevernets plikt til å yte tjenester og tiltak på en forsvarlig måte.


Bestemmelsen ble tillagt loven ved endring ved lov 21. juni 2013 nr. 63. Både det kommunale og det statlige barnevernet omfattes av plikten, og innholdet i kravet om «forsvarlig» bestemmes av gjeldende barnevernfaglig vurderinger og normer om hva som anses for å være god praksis.

Tilsynsmyndigheter har mulighet til å melde fra om avvik i kravet om forsvarlighet, noe som videre forplikter den kommunale og statlige barnevernmyndighet til å arbeide kontinuerlig med kvalitetsforbedring. Dette kan eksempelvis være i form av å opprette nye faglige retningslinjer eller vurdering av ny fagkunnskap.

I tillegg innebærer kravet til forsvarlighet en plikt til å ha en bemanning med kapasitet til å overholde de oppgaver barneverntjenesten er pålagt etter barnevernloven, på en forsvarlig måte.

Barnevernloven § 1-4


§ 1-4. Krav til forsvarlighet

Tjenester og tiltak etter denne loven skal være forsvarlige.