Barnevernloven § 1-5 med lovkommentar

Barnevernloven § 1-5 med lovkommentar

Bestemmelsen sikrer barn rett til samtlige tiltak etter barnevernloven, når vilkårene for tiltak er oppfylt.


Lovbestemmelsen ble tilføyd barnevernloven ved lov av 20. april 2018 nr. 5, blant annet i anledning at flere offentlige utredninger har gitt anbefalinger om at barnevernloven bør bli en rettighetslov.

Tiltakene det er snakk om innebærer både frivillige tiltak og tvangstiltak. Det er i dag kommunen som avgjør hvilke tiltak som er nødvendige for å gi barn hjelp, omsorg og beskyttelse. Hva som kan sees på som nødvendige tiltak, vil variere fra tilfelle til tilfelle, og vil normalt vurderes ut fra barnets situasjon og behov. Kommunen er uansett forpliktet til å sikre at tiltaket skjer i forsvarlighet og til barnets beste.

Barnevernloven § 1-5


§ 1-5.Barnets rett til nødvendige barneverntiltak

Barn har rett til nødvendige tiltak etter loven når vilkårene for tiltaket er oppfylt.