Barnevernloven § 1-6 med lovkommentar

Barnevernloven § 1-6 med lovkommentar

Dette er en ny bestemmelse i barnevernloven, og dens formål er å sikre barnets rett til medvirkning i alle forhold som påvirker barnet. Tidligere var myndighetene forpliktet til å tilrettelegge for at barnet skulle få medvirke.


Hensynet bak bestemmelsen er å fremheve barnets rett til å bli hørt etter FNs barnekonvensjon art. 12 og Grunnloven § 104. Det er i praksis kommet frem at barn i barnevernet tidligere ikke har fått medvirke i ønsket grad, derav behovet for bestemmelsen. Større grad av medvirkning fra barnets side vil tilføye viktige momenter i vurderingen av hva som er barnets beste, og sikre deres behov og rettssikkerhet.

Plikten til å la barnet medvirke omfatter alle instanser som har oppgaver etter barnevernloven. Det vil at barnet har rett til å medvirke blant annet ved valg av fosterhjem og institusjon og vurdering av samvær.

Barnet kan velge å ha med seg en tillitsperson, dersom det er ønskelig. Tillitspersonen vil bidra til å gi barnet en større trygghet i møte med barnevernet, samt styrke barnets rett til medvirkning.

Barnevernloven § 1-6


§ 1-6. Barnets rett til medvirkning

Alle barn som er i stand til å danne seg egne synspunkter, har rett til å medvirke i alle forhold som vedrører barnet etter denne loven. Barnet skal få tilstrekkelig og tilpasset informasjon og har rett til fritt å gi uttrykk for sine synspunkter. Barnet skal bli lyttet til, og barnets synspunkter skal vektlegges i samsvar med barnets alder og modenhet. Barn som barnevernet har overtatt omsorgen for, kan gis anledning til å ha med seg en person barnet har særlig tillit til. Departementet kan i forskrift gi nærmere regler om medvirkning og om tillitspersonens oppgaver og funksjon.