Barnevernloven § 1-7 med lovkommentar

Barnevernloven § 1-7 med lovkommentar

Bestemmelsen er tatt inn i lov 20. april 2018 nr. 5. Formålet er å sikre god dialog mellom foreldre og barn og barnevern.


Større tillit til barnevernet fører til at flere barn får hjelp som virker på et så tidlig tidspunkt som mulig. Et godt barnevern forutsetter dermed et godt samarbeid mellom barn og foreldre.

Departementene har vist til at manglende foreldreferdigheter er den vanligste grunnen til at barnevernet involveres for å sette i gang tiltak hos familier. Foreldre vil ofte være en ressurs hva gjelder kunnskap om barnas behov, noe som understreker behovet for foreldrenes involvering i beslutninger vedrørende barnet.

Selv om det i noen tilfeller kan være vanskelig å få til et samarbeid, ligger det i lovgivers vilje at samarbeid skal tilstrebes i alle saker, på en måte som er til barnets beste. I dette ligger også barnevernets plikt til enhver tid å behandle de involverte hensynsfullt og profesjonelt.

Barnevernloven § 1-7


§ 1-7. Barnevernets plikt til å samarbeide med barn og foreldre

Barnevernet skal utøve sin virksomhet med respekt for og så langt som mulig i samarbeid med barnet og barnets foreldre.