Barnevernloven § 4-13 med lovkommentar

Barnevernloven § 4-13 med lovkommentar

Bestemmelsen oppstiller en frist om at et vedtak om omsorgsovertakelse skal settes i verk senest innen seks uker. Dersom fristen om seks uker ikke overholdes, faller vedtaket bort. I slike tilfeller må saken fremmes for fylkesnemnda på nytt, dersom barneverntjenesten mener at det skal treffes vedtak om omsorgsovertakelse.


Utgangspunktet for fristen er at den begynner å løpe fra vedtakstidspunktet, og ikke fra tidspunktet vedtaket er forkynt for partene etter barnevernloven § 7-21. Det er lagt til grunn i forarbeidene at vedtaket faller bort selv om det skyldes forhold utenfor barneverntjenestens kontroll. Det kan eksempelvis være tilfeller hvor barnet blir holdt skjult av foreldrene, for å hindre iverksettelse. Imidlertid har fylkesnemndas leder mulighet til å forlenge fristen, dersom «særlige grunner» tilsier det. Det presiseres at forlengelsen i så fall må skje før fristen er utløpt.

I visse tilfeller er overgangsordningen innrettet slik at barnet bor noe hos foreldrene og noe hos fosterforeldrene eller på institusjon. Hensynet bak dette er å skape en mykere overgang for barnet. I disse tilfellene må vedtaket anses iverksatt selv om barnet i en periode fortsatt bor noe hjemme. Etter at det er truffet vedtak om omsorgsovertakelse hender det ofte at barnet midlertidig plasseres midlertidig i beredskap- eller barnehjem. Dette er fordi det ofte viser seg å ta tid å finne et egnet fosterhjem. Også i disse tilfellene vil et vedtak om omsorgsovertakelse anses iverksatt, jf. Rt 1999 s. 1835 og forarbeidene.

Etter at et vedtak om omsorgsovertakelse er iverksatt, vil ikke partene lenger ha noen interesse i å få avgjort en begjæring om utsatt iverksettelse, jf. eksempelvis Rt. 2002 s. 338. Det følger av § 6-8 at vedtak om omsorgsovertakelse kan gjennomføres med bistand fra politi i tilfeller der det blir påkrevet.


§ 4-13. Iverksetting av vedtak om omsorgsovertakelse.

Et vedtak om omsorgsovertakelse skal settes i verk så snart som mulig. Vedtaket faller bort dersom det ikke er satt i verk innen seks uker fra vedtakstidspunktet. Fylkesnemndas leder kan forlenge fristen når særlige grunner tilsier det.

Når barnevernstjenesten har igangsatt en barnebortføringssak, skal vedtaket om omsorgsovertakelse gjelde for ett år. Fylkesnemndas leder kan forlenge fristen.