Barnevernloven § 2-1 med lovkommentar

Barnevernloven § 2-1 med lovkommentar

Kapittelets formål er å fastsette ansvarsfordelingen mellom kommunen og staten. Bestemmelsens virkeområde er kommunens barnevernsmyndigheter.


Utgangspunktet er at kommunens ansvar omfatter de offentlige barnevernoppgavene som ikke er tillagt et statlig organ. Dette gjelder likevel ikke Oslo kommune, som har ansvaret for oppgaver som er tillagt statlige myndigheter.

Kommunene er pålagt en internkontrollplikt, som skal sikre at kommunen utfører oppgavene sine i samsvar med lovpålagte krav. Hva gjelder oppgaver som utføres av private aktører for kommunen, understreker loven at kommunen står ansvarlig. Dermed bør rutiner for systematisk oppfølging av private aktører også inngå som en del av internkontrollen.

Kommunestyret kan, med noen unntak, beslutte at kommunens oppgaver kan legges til et folkevalgt organ. Kommunestyret må ta stilling til hvilke barnevernoppgaver som skal tillegges det folkevalgte organet. Av forarbeidene følger det at et folkevalgt organ først og fremst bør ha et ansvar for oppgaver av overordnet og generell karakter.

Fjerde ledd pålegger alle kommuner å ha en barnevernadministrasjon. Kravet til administrasjonen er at den skal ha en leder som har ansvaret for oppgavene etter loven.

Bestemmelsens femte ledd lister opp det daglige barnevernsarbeidet administrasjonen skal utføre i kommunen.

I kommuner der kommunestyret ikke har fattet vedtak om å legge oppgaver til et folkevalgt organ etter tredje ledd, vil administrasjonen alene utgjøre kommunens barneverntjeneste. Der kommunestyret beslutter at oppgaver etter loven skal ligge til et folkevalgt organ, vil administrasjonen og det folkevalgte organet til sammen utgjøre barneverntjenesten.

De ansatte i kommunens barneverntjeneste plikter til å delta i den opplæring som er fastsatt, og som anses nødvendig for å holde deres kvalifikasjoner ved like.

Barnevernloven § 2-1


§ 2-1. Kommunens oppgaver.

Kommunen er ansvarlig for å utføre de oppgaver etter loven som ikke er lagt til et statlig organ.

Kommunen skal ha internkontroll for å sikre at kommunen utfører oppgavene sine i samsvar med krav fastsatt i lov eller i medhold av lov. Kommunen må kunne gjøre rede for hvordan den oppfyller kravet til internkontroll. Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om internkontroll.

Kommunestyret kan beslutte at oppgaver som følger av denne loven skal legges til et folkevalgt organ. Dette organet, som ikke kan være kommunestyret, skal ved behandling av klientsaker ha 5 medlemmer.

I hver kommune skal det være en administrasjon med en leder som har ansvar for oppgaver etter denne loven.

Administrasjonen skal utføre det daglige løpende arbeid, herunder

a) gi råd og veiledning,
b) treffe vedtak i henhold til loven, eventuelt innstille til vedtak, jf. tredje ledd,
c) forberede saker for behandling i fylkesnemnda,
d) iverksette og følge opp tiltak.

De organer som utfører oppgaver på vegne av kommunen, jf. tredje og fjerde ledd, utgjør kommunens barneverntjeneste.

Kommunen har ansvaret for nødvendig opplæring av barneverntjenestens personell. Personalet er forpliktet til å delta i opplæring som blir bestemt, og som anses nødvendig for å holde deres kvalifikasjoner ved like. Kongen kan gi forskrifter om opplæring.