Barnevernloven § 2-3 a med lovkommentar

Barnevernloven § 2-3 a med lovkommentar

§ 2-3 angir særskilte bestemmelser for Oslo kommune, blant annet at Oslo kommune skal holdes utenfor Barne-, ungdoms-, og familieetaten.


I praksis innebærer dette blant annet at Oslo kommune vil være regionalt nivå, og de barneverninstitusjoner som drives av Oslo kommune vil være lokalt nivå. Som følge av dette vil Oslo kommune ikke kunne kreve bistand fra Barne-, ungdoms-, og familieetaten, og kommunen vil selv ha ansvar for blant annet rekrutteringen av fosterhjem, i tillegg til å drive institusjoner.

Det fremgår av forarbeidene at det var Oslo kommune selv som ytret ønsket om en særordning som denne. I utgangspunktet var regjeringen tilbakeholden med gjennomføringen, da den strider mot sikringen av et likeverdig tilbud av tjenester til unge og barn. Ordningen gikk likevel gjennom, blant annet på grunnlag av at Oslo kommunes befolkningsgrunnlag er på størrelse med de øvrige statlige regionene.


§ 2-3 a. Særskilte bestemmelser for Oslo kommune

Lovens bestemmelser om Barne-, ungdoms- og familieetatens oppgaver og myndighet kommer ikke til anvendelse i Oslo kommune. I Oslo kommune skal Barne-, ungdoms- og familieetatens oppgaver og myndighet ivaretas av kommunen. Kommunens vedtak om godkjenning etter § 5-8 kan påklages til sentralt nivå i Barne-, ungdoms- og familieetaten.

Departementet gir nærmere forskrifter om Oslo kommunes plikter, oppgaver og kompetanse og om statlig tilsyn og kontroll.