Barnevernloven § 2-3 b med lovkommentar

Barnevernloven § 2-3 b med lovkommentar

Bestemmelsen ble lagt til ved endringslov 19. juni 2009 nr. 45, hvilket innebærer at Statens helsetilsyn har ansvaret for det overordnede faglige tilsynet med barnevernet. Tidligere lå dette ansvaret hos Barne- og likestillingsdepartementet.


Bestemmelsen ble senere endret ved lov 21. juni 2013 nr. 63. Med dette fikk Statens helsetilsyn det overordnede faglige tilsyn også for andre statlige tjenester og tiltak.

Hensynet bak endringen var blant annet å legge til rette for et mer samordnet tilsyn med barnevernet og helse- og omsorgstjenestene. Ansvaret gjelder i hovedsak tilsyn av Barne-, ungdoms-, og familieetaten på regionalt og lokalt nivå. Tilsynet gjelder blant annet fosterhjemsområdet på regionalt nivå, og institusjonene og omsorgssentre for mindreårige på lokalt nivå.

Det fremgår av andre ledd at tilsynsmannen skal føre lovlighetstilsyn, noe som blant annet går ut på at det skal utføres en kontroll som skal sikre at oppgavene til barneverntjenesten utføres på forsvarlig måte, og innenfor lovens rammer. Lovlighetstilsyn for øvrig innebærer at staten ikke kan overprøve det kommunale skjønnet i større grad enn det domstolene er gitt adgang til.

Fylkesmannen skal føre tilsyn også av andre statlige tiltak og tjenester. I forarbeidene fremkommer det at målet med å utvide tilsynshjemlene er et mer målrettet tilsyn. Tilsynsansvaret gjelder i praksis i størst grad oppgaver som ligger til regionalt nivå. Videre fremgår det av forarbeidene at den mest sentrale delen av plikten innebærer å føre tilsyn der staten gir barneverntjenester til enkeltbarn.

Det fremgår av paragrafens fjerde ledd at fylkesmannen har plikt til å føre tilsyn med statlige tjenester og tiltak, og det er opp til fylkesmannen selv å ta en konkret risikovurdering i spørsmålet om hvordan og når tilsynet skal gjennomføres.


§ 2-3 b. Statlig tilsyn på barnevernområdet
Statens helsetilsyn​ har det overordnede faglige tilsyn med barnevernvirksomheten i de enkelte kommuner, med institusjoner, sentre for foreldre og barn og omsorgssentre for mindreårige samt med andre statlige tjenester og tiltak etter denne loven. Statens helsetilsyn skal utøve myndighet i samsvar med det som er bestemt i barnevernloven og forskrifter til denne.

Fylkesmannen skal føre tilsyn med lovligheten av kommunens oppfyllelse av plikter etter barnevernloven kap. 1 til 9. Reglene i lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner kapittel 10A gjelder for denne tilsynsvirksomheten.

Fylkesmannen skal også føre tilsyn med institusjoner og sentre for foreldre og barn etter kapittel 5 og omsorgssentre for mindreårige etter kapittel 5A.

Fylkesmannen skal videre føre tilsyn med lovligheten av andre statlige tjenester og tiltak etter denne loven. Fylkesmannen kan gi pålegg til Barne-, ungdoms- og familieetaten om å rette forhold som er i strid med bestemmelser etter denne loven. Det skal gis en rimelig frist til å rette forhold før pålegg benyttes. Pålegg kan påklages til Statens helsetilsyn.

Tilsynsmyndighetenes plikt til å føre tilsyn og adgang til å gi pålegg etter de foregående ledd omfatter også private som utfører tjenester og tiltak etter denne loven.