Barnevernloven § 2-4 med lovkommentar

Barnevernloven § 2-4 med lovkommentar

Bestemmelsen gir hjemmel til forsøksvirksomhet på barnevernområdet. Forsøkshjemmelen oppfattes som nødvendig, da den generelle forsøksloven av 26. juni 1992 nr. 87 ikke gir tilstrekkelig hjemmel de forsøk som en her ønsker.


Bestemmelsen slår fast at det kan iverksettes forsøk hvor lovbestemt taushetsplikt kan fravikes i en rekke lover. Dette gis det ikke tilstrekkelig hjemmel til i den generelle forsøksloven, derav behovet for bestemmelsen.

Det sentrale i paragrafens andre ledd er at det kan gjøres unntak fra taushetsplikt etter barnevernloven. Videre fremgår det at det kan tillates felles kartotek mellom barneverntjenesten og andre kommunale virksomheter. Departementet foreslå også i proposisjonen (Ot. prp. nr. 71 1993-94) at det kunne tillates felles arkiv, men dette fikk ikke tilslutning hos Stortinget.

Godkjenning av forsøksvirksomhet kan bare gis av Kongen i statsråd, det vil si regjeringen.


§ 2-4. Forsøksvirksomhet​

Kongen kan samtykke til at det i kommuner iverksettes forsøk som har til formål å utvikle samarbeidsformer mellom barneverntjenesten og aktuelle samarbeidspartnere i statlig, fylkeskommunal og kommunal forvaltning.

Kongen kan samtykke til at det i forhold til andre som utfører tjeneste eller arbeid for et forvaltningsorgan, fravikes fra lovbestemt taushetsplikt som er fastsatt i denne loven og i følgende lover: Lov 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten m.m. § 6-1, lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v. kapittel 5, lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker §§ 13 til 13 f, lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager § 20, lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester § 12-1 og lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa § 15-1. Det kan videre gis samtykke til at det på forsøksstedet opprettes et felles registreringskartotek. Kartoteket skal angi hvorvidt de enkelte forvaltningsorganer sitter inne med opplysninger om den enkelte klient eller pasient, og hvor opplysningene eventuelt finnes.

Det skal utarbeides vedtekter for det enkelte forsøk. Vedtektene fastsettes av kommunestyret.​2 Ved utarbeidelse av vedtektene får § 37 i forvaltningsloven​3 tilsvarende anvendelse.

Vedtektene skal godkjennes av Kongen. I forbindelse med godkjenningen kan Kongen gjøre mindre endringer i vedtektene. Kongen kan foreta mindre endringer i allerede godkjente vedtekter.

Kongen kan gi nærmere regler om forsøk etter denne bestemmelse, herunder om antallet forsøksenheter totalt og innenfor det enkelte forsøksområde, prosedyre for utvelgelse av forsøksenheter og forsøksområder, og godkjenning og iverksetting av forsøk.

Departementet skal føre overordnet tilsyn med forsøksvirksomheten.