Barnevernloven § 3-2 med lovkommentar

Barnevernloven § 3-2 med lovkommentar

Bestemmelsen følger av lovens formål om barneverntjenestens ansvar til å ivareta barns interesser, jf. § 1-1.


Bestemmelsen inneholder det medvirknings- og samarbeidsansvar barneverntjenesten har i den generelle oppgaveløsning og planleggingsvirksomhet.

Ifølge forarbeidene fungerer første ledd som en avgrensning av barnevernets oppgaver. Det fremgår at barnevernet ikke skal overta ansvar som hviler på andre sektorer, med mindre sektoren ikke ivaretar de oppgavene som tilhører dem i tilstrekkelig grad.

I andre ledd presiseres samarbeidsplikten barneverntjenesten har overfor andre sektorer og forvaltningsnivåer, i den grad samarbeidet kan bidra til å løse oppgaver som barnevernet er pålagt etter barnevernloven. I forarbeidene fremheves helsetjenesten, sosialtjenesten, skoler, barnehager, politi og planmyndigheter som noen av de viktigste samarbeidspartnerne. Det heter at de kan fungere som «rådgivere og informanter» overfor barneverntjenesten.

Barnevernet og andre offentlige organer har taushetsplikt i saker som gjelder enkeltindivider. Dette kan bidra til å gjøre samarbeidet mellom dem mer komplisert. Derfor regulerer lovens § 6-4 at offentlige myndigheter har opplysningsplikt til barneverntjenesten ved mistanke om barnemishandling og omsorgssvikt. Videre kan barneverntjenesten gi opplysninger til andre forvaltningsorganer når de finner det nødvendig for å utføre oppgavene de er satt til, eller for å forebygge vesentlig fare for liv eller helse, jf. § 6-7.

Annet ledd, annet punktum pålegger barneverntjenesten å bidra mer aktivt i samfunnsplanleggingen. Dette skal kunne bidra til at utsatte barns interesser ivaretas også av andre deler av forvaltningen, i henhold til første ledd i bestemmelsen.


§ 3-2. Samarbeid med andre deler av forvaltningen.

Barneverntjenesten skal medvirke til at barns interesser ivaretas også av andre offentlige organer.

Barneverntjenesten skal samarbeide med andre sektorer og forvaltningsnivåer når dette kan bidra til å løse oppgaver som den er pålagt etter denne loven. Som ledd i disse oppgavene skal barneverntjenesten gi uttalelser og råd, og delta i den kommunale og fylkeskommunale planleggingsvirksomhet og i de samarbeidsorganer som blir opprettet.