Barnevernloven § 3-3 med lovkommentar

Barnevernloven § 3-3 med lovkommentar

Bestemmelsen oppfordrer barneverntjenesten til å samarbeide med frivillige organisasjoner som arbeider med barn og unge.


Formålet med bestemmelsen er å oppfordre barneverntjenesten til å benytte seg av de ressurser som finnes i frivillige organisasjoner gjennom samarbeid. Det er presisert at bestemmelsen utgjør en oppfordring, og ikke en plikt, jf. ordlyden «bør».

Viktigheten av et samarbeid er fremhevet i proposisjonen og i Forbruker- og administrasjonskomiteens innstilling. Bestemmelsen strekker seg til å gjelde alle frivillige organisasjoner som arbeider med barn og unge.

Bestemmelsen er taus angående hva samarbeidet skal angå og hvordan samarbeidet skal skje. I forarbeidene er det uttalt at det i praksis vil være tale om forebyggende tiltak, også tiltak for det enkelte barn. Videre kan organisasjonene være til hjelp eksempelvis gjennom rekruttering av støttekontakter, avlastere og fosterhjem.


§ 3-3. Samarbeid med frivillige organisasjoner.

Barneverntjenesten bør også samarbeide med frivillige organisasjoner som arbeider med barn og unge.