Barnevernloven § 3-5 med lovkommentar

Barnevernloven § 3-5 med lovkommentar

Bestemmelsen regulerer barnevernets rolle i fengslingsmøter der siktede er under 18 år. Formålet med bestemmelsen er en mer helhetlig oppfølging av unge lovbrytere.


Første ledd

Det følger av strpl. § 183 tredje ledd første punktum at påtalemyndigheten skal varsle om fengslingsmøtet. Dette etablerer en plikt for barneverntjenesten til å møte, jf. første punktum. I forarbeidene fremgår det at bestemmelsen er ment å sikre at oppfølgingen av barn som skal i fengsel skjer så raskt som mulig, slik at «nødvendige undersøkelser gjøres, mulige varetektssurrogater vurderes, relevante tiltak iverksettes og at barnet får nødvendig oppfølging under varetekten».

Barnverntjenestens plikt til å møte skal sikre at barneverntjenesten utøver sitt ansvar etter barnevernloven selv når barnet er i politiets eller kriminalomsorgens varetekt. Dette gjelder uavhengig av om barnet er kjent med barneverntjenesten fra før eller ikke ifølge forarbeidene. Bakgrunnen for dette er at barneverntjenesten samlet vil kunne gi retten et bedre beslutningsgrunnlag, i tillegg til at barneverntjenesten vil få et ansvar for å bistå barnet fremover.

Utgangspunktet for bestemmelsen er at barneverntjenesten plikter å møte i alle fengslingsmøter, fordi belastningen for barnet ofte vil øke jo lenger varetekten er, samtidig som behovet for omsorg ofte vil øke tilsvarende. Videre kan barneverntjenesten ha fått nye opplysninger om barnet og andre aktuelle tiltak siden første fengslingsmøte. Imidlertid kan retten gjøre unntak fra møteplikten dersom barneverntjenestens tilstedeværelse etter første fengslingsmøte oppfattes som åpenbart urimelig. I praksis kan det eksempelvis forekomme dersom retten etter første fengslingsmøte finner at barneverntjenesten er tilstrekkelig opplyst i saken, og at barnet allerede får nødvendig hjelp.

Andre ledd

Andre ledd pålegger barnevernet en plikt til å følge opp ungdom som sitter i varetekt eller soner fengselstraff. Det fremgår av forarbeidene til bestemmelsen at denne oppfølgingen er viktig for å tilrettelegge overgangen fra soning til løslatelse av unge forbrytere. Denne plikten til oppfølging ligger for øvrig også til andre relevante tjenester for ungdommene. I praksis innebærer oppfølgingsarbeidet å kartlegge og undersøke barnets behov og situasjon, og blant annet vurdere om tiltak etter barnevernloven kapittel 4 vil være aktuelt. Kartleggingen og oppfølgingen vil skje gjennom å holde jevnlig kontakt med barnet og kriminalomsorgen under soningen. Etter endt soning følger det av plikten at barneverntjenesten skal delta i planlegging og tilrettelegging av tiltak.

Som det følger uttrykkelig av bestemmelsens andre ledd, gjelder oppfølgingsplikten for barn under 18 år som sitter i varetekt, eller som soner fengselsstraff. Oppfølgingen omfatter også barn som ikke har vært involvert i barneverntjenesten tidligere. Alle barn som fyller 18 under soningen (eller blir varetektsfengslet før fylte 18 år) og som løslates før fylte 23 år, omfattes av barneverntiltak etter endt soning eller løslatelse.

Dette innebærer i praksis at alle tiltak som nevnes i kapittel 4 kan være aktuelle for ungdom under 20 år. For ungdom over 20 år er tiltakene begrenset til det som hører under den kommunale barneverntjenestens tiltaksapparat. Når det gjelder tiltak for barn mellom 15-23 år vil de samme reglene som gjelder ellers bestå, altså at tiltak kan iverksettes dersom barnet og eventuelt foreldrene samtykker til det.

Oppfølgingen under soningen krever samtykke fra barnet og foreldrene, da oppfølgingstiltakene regnes som et iverksatt barneverntiltak. Det finnes ikke lovhjemmel for å iverksette de nevnte tiltakene uten samtykke fra de involverte partene.


§ 3-5. Deltagelse i fengslingsmøter

Der barneverntjenesten er gitt melding om møte om fengsling av barn etter straffeprosessloven​1 § 183 tredje ledd, skal barneverntjenesten møte til hvert fengslingsmøte, med mindre retten finner at deltagelse utover det første fengslingsmøtet er åpenbart unødvendig. Barneverntjenesten skal uttale seg om behovet for tiltak etter barnevernloven kapittel 4 og gi informasjon om det arbeidet som pågår med å iverksette tiltak. Reglene i straffeprosessloven § 118 gjelder tilsvarende.

Når barn under 18 år sitter i varetekt eller gjennomfører fengselsstraff, skal barneverntjenesten holde jevnlig kontakt med kriminalomsorgen og barnet. Barneverntjenesten skal delta i planleggingen og tilretteleggelsen av tiltak etter endt opphold. Slik oppfølging under varetekt og straffegjennomføring skal regnes som et tiltak som er iverksatt før barnet har fylt 18 år, jf. § 1-3 annet ledd.