Barnvernloven § 4-11 med lovkommentar

Barnvernloven § 4-11 med lovkommentar

Utgangspunktet er at foreldrene i kraft av foreldreansvaret har bestemmelsesrett over barnet vedrørende særlige behandlings- og opplæringsbehov. I tilfellene der foreldrene ikke følger opp barnets behov på en tilfredsstillende måte, hjemler § 4-11 at fylkesnemnda kan treffe vedtak om at barnet skal få behandling eller opplæring, eksempelvis i en institusjon.


For at bestemmelsen skal komme til anvendelse, må det være snakk om funksjonshemmede og spesielt hjelpetrengende barn. Det fremgår av forarbeidene at uttrykket «spesielt hjelpetrengende» også omfatter barn med spesielle psykiske problemer. Videre presiseres det i forarbeidene at formålet med § 4-11 ikke er å pålegge barneverntjenesten et helt generelt ansvar for å sørge for at funksjonshemmede barn får nødvendig behandling og opplæring. Formålet er å fange opp de tilfellene der foreldrene ikke klarer å ivareta barnas behov på en tilfredsstillende måte. Bestemmelsen tar kun sikte på å regulere forholdet mellom barneverntjenesten og foreldrene til barnet – ikke på forholdet mellom barneverntjenesten og andre offentlige myndigheter når det gjelder ansvaret for tiltak for funksjonshemmede barn.

Det følger av bestemmelsen at et vedtak skal sørge for at barnet får den behandlingen eller opplæringen som er nødvendig. I motsetning til § 4-10 hjemler ikke § 4-11 adgang til både undersøkelser og behandling. I denne bestemmelsen legges det til grunn at det foreligger et avklart behov for behandling eller opplæring.

Selv om det foretas vedtak etter § 4-11 innebærer det ingen begrensning av foreldreansvaret, utover de tiltak som følger av anvendelsen av bestemmelsen. Bestemmelsen heller ikke at barneverntjenesten kan regulere samværet mellom foreldrene og barnet, i så fall må det ha tilknytning til behandlings- eller opplæringsopplegget det er fattet vedtak om.

I enkelte tilfeller kan barneverntjenesten vurdere en situasjon slik at vedtak etter § 4-11 ikke vil være tilstrekkelig for å skape en tilfredsstillende situasjon for barnet. Dette kan eksempelvis være i tilfeller der foreldrene ikke følger opp barnet tilstrekkelig i behandlings- og opplæringsopplegget det er fattet vedtak om. I disse tilfellene kan det treffes vedtak om omsorgsovertakelse etter § 4-12 bokstav b. Det presiseres at dette likevel kun gjelder i tilfellene der det ikke skapes tilfredsstillende forhold for barnet ved tiltak etter § 4-11.

Det er kun fylkesnemnda som har mulighet til å treffe vedtak etter § 4-11.


§ 4-11. Vedtak om behandling av barn som har særlige behandlings- og opplæringsbehov.

Dersom foreldrene ikke sørger for at et funksjonshemmet eller spesielt hjelpetrengende barn får dekket særlige behov for behandling og opplæring, kan fylkesnemnda vedta at barnet skal behandles eller få opplæring med bistand fra barneverntjenesten.