Barnevernloven § 4-16 med lovkommentar

Barnevernloven § 4-16 med lovkommentar

Bestemmelsen hjemler oppfølgingsansvaret til barneverntjenesten overfor barn det er  truffet vedtak om omsorgsovertakelse for. Videre pålegger bestemmelsen barneverntjenesten en fortløpende plikt til å følge med på hvordan det går med både barn og foreldre etter at i tilfellene der det er truffet vedtak om omsorgsovertakelse.


For det første innebærer ansvaret om oppfølging overfor barnet et ansvar om å se på hvorvidt omsorgsovertakelsen fungerer etter sitt formål. Videre må det vurderes om barnet får den omsorg og behandling som ble lagt til grunn i vedtaket. I ansvaret ligger også en plikt til å foreslå eller foreta endringer som viser seg nødvendig etter at omsorgsovertakelsen har vart en stund. Et praktisk eksempel på situasjon som krever endring, kan være at barnet ikke trives i fosterhjemmet. Det fremgår av forarbeidene at ansvaret for oppfølging også medfører en oppfølging av fosterforeldrene.

For oppfølgingsansvaret overfor barnets biologiske foreldre, er det lagt til grunn at barneverntjenesten må foreta en vurdering på om vilkårene for omsorgsovertakelse fortsatt er til stede. Barneverntjenesten har et ansvar for å hjelpe foreldrene til å få tilbake omsorgen for barnet. Det fremgår av forarbeidene at barneverntjenesten har en plikt til å innføre rutiner som sikrer at foreldrene kort tid etter omsorgsovertakelsen gis tilbud om veiledning og oppfølging. Videre må det etableres rutiner som sikrer oppfølging dersom det er i tråd med foreldrenes ønsker.

Ved endringslov 21. juni 2013 nr. 63 ble det tillagt et nytt andre punktum i bestemmelsen. Der fremgår at barneverntjenesten skal legge til rette for samvær med søsken, når hensynet til barnet ikke taler mot det. Det er presisert i forarbeidene at barneverntjenesten har et særlig ansvar her. Videre er det lagt til grunn at samværsordninger kan gjennomføres til tross for at fylkesnemnda ikke har fattet vedtak om samværsrett.


§ 4-16. Oppfølging av vedtak om omsorgsovertakelse

Barneverntjenesten har etter omsorgsovertakelsen et løpende og helhetlig ansvar for oppfølgingen av barnet, herunder et ansvar for å følge utviklingen til barnet og foreldrene. Barneverntjenesten skal vurdere om det er nødvendig med endringer eller ytterligere tiltak for barnet. Barneverntjenesten skal, der hensynet til barnet ikke taler imot det, legge til rette for samvær med søsken. Barneverntjenesten skal kort tid etter omsorgsovertakelsen kontakte foreldrene med tilbud om veiledning og oppfølging. Dersom foreldrene ønsker det, skal barneverntjenesten som en del av oppfølgingen formidle kontakt med øvrige hjelpeinstanser. Der hensynet til barnet ikke taler mot det, skal barneverntjenesten legge til rette for at foreldrene kan få tilbake omsorgen for barnet, jf. § 4-21.