Barnevernloven § 4-20 med lovkommentar

Barnevernloven § 4-20 med lovkommentar

Bestemmelsen omhandler både fratakelse av foreldreansvar og adopsjon. Det er to regler som prinsipielt sett er atskilt, og det følger av ordlyden og rettspraksis at fratakelse av foreldreansvar kan ha andre formål enn å åpne for adopsjon etter andre ledd.


Første ledd

I de tilfellene det treffes vedtak etter §§ 4-8 og 4-12, følger det av § 4-18 at ansvaret for den daglige omsorgen går over på barneverntjenesten. Ved omsorgsovertakelse plasseres barnet hos fosterforeldre eller i institusjon, og det er her den daglige omsorgen for barnet utøves på vegne av barneverntjenesten. Foreldrene til barnet har mistet sin rett til å treffe visse beslutninger som angår barnet i det daglige, eksempelvis hvorvidt barnet skal gå i barnehage eller ikke. Der foreldrene ikke har blitt fratatt foreldreansvaret i tillegg til omsorgsansvaret, har de imidlertid et resterende ansvar for barnet.

Det må være truffet vedtak om å overta omsorgen for barnet for at det kan treffes vedtak om fratakelse av foreldreansvar. Bestemmelsen oppstiller ikke uttrykkelig noen ytterligere vilkår, men etter § 4-1 kan det bare treffes slikt vedtak dersom det er til barnets beste. Videre medfører det mildeste inngreps prinsipp at det bare kan treffes vedtak om fratakelse av foreldreansvar dersom det er nødvendig ut fra situasjonen barnet befinner seg i.

Det følger av bestemmelsens oppbygging at det bør legges til grunn at fratakelse av foreldreansvar kan ha andre formål enn å åpne for adopsjon etter annet ledd. Det følger av tredje ledd at det er strengere vilkår for å samtykke til adopsjon, enn for å treffe vedtak om fratakelse av foreldreansvar. Det er lagt til grunn i rettspraksis at det kan forutsettes at fratakelse av foreldreansvar kan ha andre formål enn adopsjon. Med bakgrunn i lovens ordlyd og rettspraksis må det legges til grunn at det er adgang til å frata foreldrene foreldreansvaret for et barn også i de tilfellene der adopsjon av ulike årsaker ikke vil være aktuelt. Et eksempel på når det kan være aktuelt er når foreldrenes utøvelse av foreldreansvaret skaper problemer for barnet.

Andre ledd

Det følger av adopsjonsloven § 13 at virkningen av en adopsjon er at barnet får samme rettsstilling som om det ville ha vært født av adoptivforeldrene. I tilfellene der det gis samtykke til adopsjon etter barneloven, opphører følgelig fosterforholdet og adoptivforeldrene får rettigheter og plikter som følger med ansvaret for barnet. Etter at adopsjonen er gjennomført, opphører videre barneverntjenestens plikter. Utgangspunktet ved adopsjon er at de biologiske foreldrene til barnet mister retten til både samvær og til å ta avgjørelser på vegne av barnet. Imidlertid følger det av § 4-20 tredje ledd bokstav a at foreldrene i visse tilfeller kan gis rett til en begrenset kontakt i form av besøk.

Utgangspunktet er at det er de biologiske foreldrene som skal gi samtykke til adopsjon, jf. adopsjonsloven § 7. Dersom foreldrene er fratatt foreldreansvaret etter § 4-20 første ledd, mister de imidlertid også retten til å samtykke til eventuell adopsjon. I disse tilfellene kan fylkesnemnda gi samtykke til adopsjon i foreldrenes sted, til tross for at foreldrene eventuelt motsetter seg det. Det må skje en konkret og skjønnsmessig vurdering i det enkelte tilfelle før et samtykke til adopsjon kan gis. De nærmere vilkår for å gi samtykke til adopsjon følger av tredje ledd bokstav a og b. Vilkårene som oppstilles der må være oppfylt for at vedtak om adopsjon kan treffes.

Tredje ledd bokstav a)

Det følger av tredje ledd bokstav a at grunnvilkåret for å samtykke til adopsjon i foreldrenes sted er at det må regnes som sannsynlig at barnet ikke vil bli tilbakeført til foreldrene. Dette vurderingen kan enten gjøres på bakgrunn av foreldrenes omsorgsevne eller med barnets behov for å opprettholde tilknytningen til sine fosterforeldre. Videre oppstilles det to alternative vilkår for adopsjon. Det første vilkåret er at foreldrenes omsorgsevne er varig nedsatt, hvilket innebærer at det må regnes som sannsynlig at foreldrene varig ikke vil kunne gi barnet forsvarlig omsorg. Beviskravet for vilkåret er alminnelig sannsynlighetsovervekt – altså hva som er mest sannsynlig. Det andre alternative vilkåret som oppstilles for at det kan gis samtykke til adopsjon, er at barnet har fått slik tilknytning til mennesker og miljø der det er, at en flytting tilbake til foreldrene vil føre til alvorlige problemer for barnet. Dette vilkåret er identisk med vilkåret om opprettholdelse omsorgen etter § 4-21 første ledd andre punktum.

Tredje ledd bokstav b)

Det følger av bokstav b at det kun skal samtykkes til adopsjon i tilfellene der det etter en helhetsvurdering ser ut til å være til barnets beste. Prinsippet om hensynet til barnets beste følger av § 4-1, og er et grunnleggende prinsipp i barnevernloven. På grunn av at adopsjon er et svært inngripende tiltak, er hensynet til barnets beste uttrykkelig nedfelt også i bestemmelsens bokstav b. Det er uttalt i forarbeidene at prinsippet skal komme til anvendelse når det skal foretas en vurdering av om det vil være bedre for barnet å bli adoptert enn å vokse opp som fosterbarn. Dersom det er snakk om adopsjon mot de biologiske foreldrenes vilje, vil det være et særlig inngripende tiltak. Etter rettspraksis kreves det derfor «særlig tungtveiende grunner» i disse tilfellene, jf. eksempelvis Rt. 2007 s. 561.

Tredje ledd bokstav c)

Etter bokstav c kan samtykke til adopsjon ikke gis uten at adoptivsøkerne på forhånd har vært fosterforeldre for barnet og har vist seg skikket til å oppdra det som sitt eget. Det fremgår ikke av lovteksten hvor lenge barnet har vært hos fosterforeldrene før samtykke kan gis. Det følger imidlertid av forarbeidene at det må bero på en konkret vurdering i det enkelte tilfelle. Ved vurderingen er det grunn til å anta at det bør legges vekt på barnets alder.

Tredje ledd bokstav d)

Tredje ledd bokstav d ble tilføyet ved endringslov 17. juni 2005 nr. 65, og trådte i kraft 1. januar 2006. Bestemmelsen oppstiller et tilleggsvilkår for samtykke til adopsjon, hvilket innebærer at vilkårene i adopsjonsloven er til stede. Dette er det fylkesnemnda som skal ta stilling til. I praksis innebærer bestemmelsen at fylkesnemnda skal prøve vilkårene som er nedfelt i adopsjonsloven §§ 2-7.

Fjerde ledd

Når fylkesnemndas vedtak om samtykke til adopsjon er endelig eller rettskraftig, følger det av fjerde ledd at saken skal oversendes til den aktuelle regionen i Barne-, ungdoms- og familieetaten, som utsteder selve bevillingsdokumentet. Myndigheten til å gi bevilling til adopsjon er tillagt departementet, men myndigheten er delegert til regionalt nivå i Barne-, ungdoms- og familieetaten. Det følger av forarbeidene at det vil være hensiktsmessig at det er barneverntjenesten som besørger oversendelsen til den aktuelle regionen, da det er barneverntjenesten som først får kunnskap om fra hvilket tidspunkt avgjørelsen er endelig.

Femte ledd

Femte ledd ble tilføyd i forbindelse med ny adopsjonslov.


§ 4-20. Fratakelse av foreldreansvar. Adopsjon.

Har fylkesnemnda​ vedtatt å overta omsorgen for et barn, kan fylkesnemnda også vedta at foreldreansvaret i sin helhet skal fratas foreldrene. Blir foreldreansvaret fratatt foreldrene slik at barnet blir uten verge, skal fylkesnemnda snarest ta skritt til å få oppnevnt ny verge for barnet.

Når det er fattet vedtak om fratakelse av foreldreansvar kan fylkesnemnda gi samtykke til adopsjon i foreldrenes sted.

Samtykke kan gis dersom

a) det må regnes som sannsynlig at foreldrene varig ikke kunne gi barnet forsvarlig omsorg eller barnet har fått slik tilknytning til mennesker og miljø der det er, at det etter en samlet vurdering kan føre til alvorlige problemer for barnet om det blir flyttet og
b) adopsjon vil være til barnets beste og
c) adoptivsøkerne har vært fosterforeldre for barnet og har vist seg å være skikket til å oppdra det som sitt eget og
d) vilkårene for å innvilge adopsjon etter adopsjonsloven er til stede.

Når fylkesnemnda gir samtykke til adopsjon skal departementet utstede adopsjonsbevillingen.

Fylkesnemnda kan treffe vedtak om adopsjon når foreldrene samtykker, så fremt vilkårene i tredje ledd er oppfylt.