Barnevernloven § 4-21 med lovkommentar

Barnevernloven § 4-21 med lovkommentar

Bestemmelsen tar for seg fylkesnemndas plikt til å oppheve et omsorgsovertakelsesvedtak når det er overveiende sannsynlig at foreldrene kan gi barnet forsvarlig omsorg. Dette samsvarer med EMK art. 8 nr. 2, der det fremgår at kun nødvendige inngrep kan legitimeres. § 4-21 er todelt, første ledd tar for seg hovedregelen og unntaket fremgår av andre ledd. 


Første ledd

Grunnvilkåret for å oppheve et vedtak om omsorgsovertakelse for et barn er at det er overveiende sannsynlig at foreldrene kan gi barnet forsvarlig omsorg, slik det fremgår direkte av bestemmelsens ordlyd. I praksis innebærer det at barneverntjenesten, fylkesnemnda og domstolene må vurdere hvorvidt situasjonen som gjorde omsorgsovertakelse nødvendig har endret seg. Ved vurderingen skal det legges vekt på ytre omstendigheter, slik som bolig, klær og hygiene i tillegg til barnets behov for følelsesmessig kontakt og trygghet. Det følger blant annet av Rt. 1996 s. 1684 at det ikke skal stilles ideelle krav til hva foreldrene kan tilby barnet. Til tross for at fosterforeldrene har en «finere» bolig, eller anses som mer skikkede omsorgspersoner enn barnets biologiske foreldre, vil ikke dette være avgjørende momenter isolert sett.

Les artikkelen om heving av boligkjøp på Eiendomsrett.no.

 

Videre må det vurderes hvorvidt foreldrenes forbedring av livssituasjonen er såpass stabilisert at det er tilstrekkelig forsvarlige omgivelser for barnet. I forarbeidene eksemplifiseres tidligere rusmiddelmisbrukere og risikoen for tilbakefall som momenter som må inngå i vurderingen. På et mer overordnede plan vil det avgjørende være om foreldrenes omsorgsevne er tilstrekkelig til å ivareta det enkelte barns omsorgsbehov.

Beviskravet ble endret ved lov 19. juni 2009 nr. 45. Tidligere var kravet alminnelig sannsynlighetsovervekt, det vil si at det var tilstrekkelig at det var mer sannsynlig at foreldrene kunne gi barnet forsvarlig omsorg, enn at de ikke kunne det. Endringen medfører at det oppstilles en noe høyere terskel for å oppheve et vedtak om omsorgsovertakelse, jf. ordlyden «overveiende sannsynlig». Forarbeidene presiserer at det kreves «høy grad av sannsynlighet». Dette bidrar til å svekke betydningen av det biologiske prinsipp i tilbakeføringssaker. § 4-21 første ledd første punktum må imidlertid ses i sammenheng med § 4-1 om hensynet til barnets beste. I flere tilfeller kan hensynet til barnets beste svekke betydningen av det skjerpede beviskravet, da hensynet kan føre til tilbakeføring, til tross for at det strenge beviskravet i første punktum ikke er oppfylt. Det presiseres likevel at § 4-1 ikke erstatter bestemmelsens øvrige vilkår. Dersom fylkesnemnda eller domstolen kommer til at det er overveiende sannsynlig at foreldrene kan gi barnet forsvarlig omsorg, slik at vilkårene for tilbakeføring er oppfylt, er det neppe adgang til å komme til et annet resultat ved anvendelsen av § 4-1.

Bestemmelsens første ledd andre punktum oppstiller et tilknytningsalternativ. Selv om det er overveiende sannsynlig at foreldrene kan gi barnet forsvarlig omsorg, skal vedtaket likevel ikke oppheves dersom barnet har fått slik tilknytning til sine fosterforeldre og miljøet, der det etter en samlet vurdering kan føre til alvorlige problemer for barnet om det blir flyttet tilbake til foreldrene. Dette alternative vilkåret dreier seg først og fremst om hvorvidt barnets tilknytning til fosterforeldrene sine er til hinder for tilbakeføring. Ved vurderingen av barnets tilknytning vil momenter av betydning eksempelvis være barnets alder, plasseringens varighet og omfanget av kontakt med de biologiske foreldrene. Det følger av bestemmelsens ordlyd at vurderingstemaet er hvilke konsekvenser det vil ha for barnet dersom det må flytte fra fosterhjemmet. Imidlertid vil foreldrenes omsorgsevne komme inn i vurderingen av hvorvidt foreldrene vil kunne hjelpe barnet med å takle de problemene flytting vil medføre. Ved vurderingen av ordlyden «alvorlige problemer» fremgår det av forarbeidene sett i sammenheng med rettspraksis at det avgjørende vil være om tilbakeføring vil føre til en reell fare for skadevirkning av betydning sett på lengre sikt.

Barnets egen mening etter § 6-3 skal også tillegges vekt ved vurderingen i § 4-21 første ledd. Barnets mening skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet. Imidlertid er det ikke alltid klart at barnets mening skal tillegges avgjørende vekt. Dette er blant annet fordi barnets uttalelser ofte kan være preget av vekslende lojalitet til foreldre og fosterforeldre.

I de tilfellene der barnet har bodd i fosterhjem mens det har vært under omsorg av barneverntjenesten, har fosterforeldrene rett til å uttale seg før et vedtak om omsorgsovertakelse oppheves. Dette følger av § 4-21 første ledd tredje punktum.

Andre ledd

Dersom en sak om opphevelse av omsorg ha vært behandlet av fylkesnemnda eller domstolene de siste tolv månedene, kan verken den private part eller barneverntjenesten kreve at fylkesnemnda skal behandle saken. I praksis innebærer dette at fylkesnemnda har myndighet til å avvise behandling av saken dersom det har gått kortere tid. Formålet med bestemmelsen er å sikre stabilitet og ro rundt barn som det er truffet vedtak om omsorgsovertakelse for.

I tilfellene der tilbakeføring er nektet som følge av barnets tilknytning til fosterforeldrene etter § 4-21 første ledd andre punktum, kan ny behandling bare kreves dersom det kan dokumenteres vesentlige endringer i barnets situasjon. Det følger av forarbeidene at «adgangen til ny prøving ikke er ment å skulle være begrenset til de situasjoner hvor det har skjedd vesentlige endringer i barnets situasjonen når det gjelder forholdet til fosterforeldrene. Det kan også tenkes tilfeller der barnets forhold til sine biologiske foreldre utvikler seg så vidt annerledes enn forutsatt at spørsmålet om tilbakeføring bør være gjenstand for ny vurdering». Den begrensede adgangen til å kreve ny prøving i slike tilfeller medfører at nektelse av tilbakeføring etter § 4-21 første ledd andre punktum er mer inngripende enn nektelse av tilbakeføring etter første ledd første punktum.


§ 4-21. Oppheving av vedtak om omsorgsovertakelse.

Fylkesnemnda skal oppheve et vedtak om omsorgsovertakelse når det er overveiende sannsynlig at foreldrene kan gi barnet forsvarlig omsorg. Avgjørelsen skal likevel ikke oppheves dersom barnet har fått slik tilknytning til mennesker og miljø der det er, at det etter en samlet vurdering kan føre til alvorlige problemer for barnet om det blir flyttet. Før et vedtak om omsorgsovertakelse oppheves, skal barnets fosterforeldre gis rett til å uttale seg.

Partene kan ikke kreve at en sak om opphevelse av vedtak om omsorgsovertakelse skal behandles av fylkesnemnda dersom saken har vært behandlet av fylkesnemnda eller domstolene de siste tolv måneder. Er krav om opphevelse i forrige vedtak eller dom ikke tatt til følge under henvisning til § 4-21 første ledd annet punktum, kan ny behandling bare kreves der det dokumenteres at det har funnet sted vesentlige endringer i barnets situasjon.