Barnevernloven § 4-28 med lovkommentar

Barnevernloven § 4-28 med lovkommentar

Bestemmelsen pålegger barneverntjenesten å utarbeide en tiltaksplan i tilfellene der barn med alvorlige atferdsvansker plasseres i institusjon med hjemmel i §§ 4-24 og 4-26. Bestemmelsen ble tilføyd ved lov 4. juni 1999 nr. 35.


Første ledd

Det følger av bestemmelsens første ledd at barneverntjenesten skal følge løpende med på barnets omsorgssituasjon og utvikling. Dette gjelder etter at det er truffet vedtak om plassering på institusjon etter § 4-24 eller § 4-26 eller midlertidig vedtak etter § 4-25. I forbindelse med med barneverntjenestens oppfølging skal det vurderes hvorvidt det er nødvendig med endringer eller ytterligere tiltak for barnet. Etter at vedtaket er truffet, er barneverntjenesten pålagt å kontakte foreldrene med tilbud om veiledning og oppfølging. I de tilfellene foreldrene ønsker det, skal barneverntjenesten formidle kontakt med øvrige hjelpeinstanser, som en del av oppfølgingen.

Andre ledd

Det følger av første ledd at det er barneverntjenestens oppgave å lage tiltaksplan for barn med alvorlige atferdsvansker som blir plassert i institusjon. Det foregår en ansvarsfordeling mellom ulike instanser hva gjelder de ulike tjenester og tiltak som settes inn overfor barn som plasseres på institusjon etter §§ 4-24 og 4-26. Dermed er det presisert i forarbeidene at det er viktig at de ulike instansene samarbeider om utarbeidelse av tiltaksplanen, slik at barnets behov kan ivaretas på best mulig måte.

Hva gjelder plasseringer etter § 4-24, er det fylkesnemndas oppgave å treffe vedtak. Når fylkesnemnda behandler saken, skal det foreligge et utkast til tiltaksplan. Det følger av forarbeidene at utkastet bør inneholde barneverntjenestens vurderinger av formålet med plasseringen og planlagte tiltak. Dette vil gi fylkesnemnda best grunnlag for å vurdere om de planlagte tiltakene stemmer med ungdommens behov. Videre er det presisert at fylkesnemnda ikke er bundet av de vurderingene kommunen har foretatt.

I plasseringer som baserer seg på samtykke etter § 4-26, har barnerverntjenesten i utgangspunktet en plikt til å sørge for at det utarbeides tiltaksplan for barnet. Planen kan imidlertid bare utarbeides på det vilkår at barnet har samtykket til det. Dermed skal barnet være en del av å utarbeide planen, eventuelt også sammen med foreldrene. Dersom det lar seg gjøre, skal tiltaksplanen helst foreligge før plasseringen iverksettes.

Tredje ledd

Det følger av tredje ledd at endringer i tiltaksplanen skal foretas dersom barnets behov endrer seg etter at tiltaket er iverksatt. Imidlertid må det ved plasseringer etter § 4-26 innhentes samtykke fra barnet og foreldrene til å foreta endringer i tiltaksplanen. Ved plasseringer etter § 4-24 skal endringer foretas i samarbeid med barnet så langt det er mulig. Bestemmelsen bygger på en forutsetning om at tiltak som skjer i samarbeid med den tiltaket gjelder, vil ha større forutsetninger for å lykkes enn tiltak som ikke bygger på samarbeid.

Fjerde ledd

Det følger av fjerde ledd at Barne-, ungdoms- og familieetaten har plikt til å bistå kommuen med plassering av barn utenfor hjemmet etter anmodning fra kommunen, jf. § 2-3.

Femte ledd

Det følger av femte ledd at departementet kan gi retningslinjer om tiltaksplanens innhold.


§ 4-28. Oppfølging og tiltaksplan

Etter at det er truffet vedtak om plassering på institusjon etter § 4-24 eller § 4-26 eller midlertidig vedtak etter § 4-25, skal barneverntjenesten løpende følge med på barnets omsorgssituasjon og utvikling. Barneverntjenesten skal vurdere om det er nødvendig med endringer eller ytterligere tiltak for barnet. Barneverntjenesten skal kort tid etter at vedtaket er truffet kontakte foreldrene med tilbud om veiledning og oppfølging. Dersom foreldrene ønsker det, skal barneverntjenesten som en del av oppfølgingen formidle kontakt med øvrige hjelpeinstanser.

Når et barn blir plassert i institusjon uten eget samtykke eller samtykke fra den som har foreldreansvaret, jf. § 4-24, skal barneverntjenesten sørge for at det utarbeides en tiltaksplan for barnet. Utkast til tiltaksplan skal foreligge når fylkesnemnda behandler saken. Endelig tiltaksplan skal utarbeides snarest mulig etter at fylkesnemndas vedtak foreligger. Tiltaksplanen må ikke være i strid med fylkesnemndas vedtak eller med forutsetningene for vedtaket. Også når barneverntjenesten medvirker til en plassering i institusjon på grunnlag av samtykke, jf. § 4-26, skal den sørge for at det utarbeides tiltaksplan for barnet dersom barnet og de som har foreldreansvaret samtykker. Har barnet fylt 15 år, er barnets samtykke tilstrekkelig. Tiltaksplanen skal om mulig foreligge før plasseringen iverksettes.

Tiltaksplanen skal endres dersom barnets behov tilsier det. Utarbeidelse og endringer av tiltaksplanen skal så langt som mulig skje i samarbeid med barnet. Når plasseringen skjer i medhold av § 4-24 må det ikke gjøres endringer i strid med fylkesnemndas vedtak eller med forutsetningene for vedtaket. Når plasseringen skjer i medhold av § 4-26, må samtykke som nevnt i første ledd femte og sjette punktum innhentes også når tiltaksplanen skal endres.

Når plasseringen skjer med bistand fra Barne-, ungdoms- og familieetaten, jf. § 2-3, skal Barne-, ungdoms- og familieetaten etter anmodning fra barneverntjenesten i kommunen bistå barneverntjenesten med utarbeidelse av tiltaksplanen.

Departementet kan gi retningslinjer om tiltaksplanens innhold.