Barnevernloven § 4-8 med lovkommentar

Barnevernloven § 4-8 med lovkommentar

Bestemmelsen omhandler fylkesnemdas adgang til å treffe vedtak om forbud mot flytting eller vedtak om omsorgsovertakelse når barnet ikke bor i  hjemmet. Bestemmelsen vil bli aktuell i tilfellene hvor foreldrene har plassert barnet hos noen andre eller hvis barnet er plassert utenfor hjemmet etter at det er truffet vedtak jf. § 4-4 femte ledd om frivillig plassering.


I en situasjon der foreldrene har plassert barnet hos noen andre, er det ikke en forutsetning for at bestemmelsen skal komme til anvendelse at kravet om godkjennelse etter § 4-7 er oppfylt. I disse tilfellene kan det derfor også treffes vedtak om forbud mot flytting der plasseringen ikke er godkjent som fosterhjemsplassering i tråd med § 4-22 bokstav b, jf. § 4-7.

Bestemmelsen om flytteforbud kommer til anvendelse uavhengig av om plasseringen er gjort privat, i fosterhjem eller institusjon. Det samme gjelder for tilfeller der barnet er plassert i en institusjon under annen lov, eksempelvis i bolig for heldøgns omsorg etter helse- og omsorgstjenesten. Videre er årsaken som ligger til grunn for plasseringen av barnet uten for hjemmet uten betydning for anvendelsesområdet til § 4-8. Årsaken til plasseringen kan være grader av omsorgssvikt hos foreldrene, eller sykdom enten hos barnet eller foreldrene.

Les om prisavslag ved boligkjøp her.

Det følger av bestemmelsens ordlyd at den bare kommer til anvendelse i tilfellene der barnet bor og får omsorg av andre personer enn foreldrene. Her kan bestemmelsens overskrift være noe forvirrende, da det eksplisitt står «når barnet er utenfor hjemmet».  Likevel omfattes ikke tilfeller der foreldrene utøver omsorg et annet sted enn i hjemmet av bestemmelsen. Videre kan det heller ikke fattes vedtak etter § 4-8 dersom barnet er akuttplassert utenfor hjemmet etter § 4-6. Et formål med forbudet mot flytting er å skåne barnet fra å oppleve et brått brudd med tilvendt miljø, og dette hensynet vil være lite relevant der det er fattet kortvarige akuttplasseringer.

Første ledd

Det fremgår av første ledd at fylkesnemnda har kompetanse til å beslutte flytteforbud for barnet inntil tre måneder. Denne tidsbegrensningen er absolutt. Vilkåret for flytteforbudet er enten at flyttingen kan ha skadelige innvirkninger på barnet, eller at det ikke finnes noen rimelig grunn for flyttingen. Forbudet kan vedtas både i tilfellene der foreldrene ønsker å flytte barnet tilbake til seg, og når foreldrene ønsker å flytte barnet til barne- eller fosterhjem.

Formålet bak forbudet er blant annet å sikre at forholdene rundt barnet ikke oppleves som omveltet, og at situasjonen inntil videre skal opprettholdes som den er. Når et flytteforbud er vedtatt, har derfor heller ikke barneverntjenesten mulighet til å flytte barnet. Forbudet rokker ikke videre ved foreldreansvaret, og under flytteforbudet kan ikke foreldrene nektes samvær med barnet.

Andre ledd

Dersom barneverntjenesten, forbindelse med undersøkelser etter første ledd, finner at det er overveiende sannsynlig at flytting vil føre til en risiko for barnet som fremgår av § 4-12 første ledd, gir § 4-8 andre ledd myndighet til å treffe vedtak om omsorgsovertakelse for barnet. Bestemmelsen vil særlig gjøre seg gjeldende i de tilfellene der foreldrene har tatt aktive skritt for å foreta flyttingen, men vedtaket kan også fattes selv om det ikke er tatt noen aktive skritt fra foreldrenes side. For at et vedtak om omsorgsovertakelse skal avløse et forbud og flytting, er den mest skånsomt for barnet dersom vedtaket om omsorgsovertakelse foreligger før fristen om tre måneder er utgått.

Videre kan det fattes vedtak om omsorgsovertakelse før et nyfødt barn er flyttet hjem til foreldrene, etter § 4-8 andre ledd andre punktum. Dette vedtaket kan likevel ikke treffes før barnet blir født. I disse tilfellene må barneverntjenesten vurdere det som overveiende sannsynlig at barnet vil komme i en situasjon som følger av § 4-12. Her er dermed beviskravet noe strengere, siden barnet ikke har vært i kontakt med foreldrene enda.

Til sist oppstilles kravet om nødvendighet, hvilket innebærer at det må være nødvendig av hensyn til barnet å foreta en omsorgsovertakelse. Det skal alltid først tas stilling til hvorvidt hjelpetiltak kan skape tilfredsstillende endringer for barnets del. Ofte vil det være en forutsetning under omsorgsovertakelse at barnet forblir i sitt sosiale miljø, i de tilfellene der barnet opplever de øvrige omgivelsene som gode.

Tredje ledd

Det fremgår av § 4-8 tredje ledd at det i visse tilfeller kan være aktuelt med omsorgsovertakelse til tross for at det verken er noe i veien med foreldrenes omsorgsevne, og vilkårene i § 4-8 andre ledd videre ikke er oppfylt. Vilkårene som må være oppfylt er at plasseringen har vart i mer enn to år og at barnet har tilknyttet seg til stedet på en slik måte at det etter en vurdering fra barneverntjenestens side antas at en flytting vil kunne skape alvorlige problemer for barnet. Vedtak etter bestemmelsen kan bare fattes når det innebærer at barnet ikke blir flyttet, men værende der det er.

Vurderingstemaet etter tredje ledd vil være det samme som etter første ledd andre punktum. Det avgjørende i tilfellene bør være barnets grad av tilknytning til sine omsorgspersoner og miljøet rundt. Det presiseres implisitt i forarbeidene at terskelen for å anvende tredje ledd er høy. Dette er blant annet begrunnet i at tilknytning og samvær med barnets biologiske foreldre i seg selv kan være en ressurs. Dersom tilknytningen er sterk, vil virkningene av omsorgsovertakelse være store. Derfor må det gjøres en helhetsvurdering.


§ 4-8. Forbud mot flytting av barn, eller vedtak om omsorgsovertakelse, når barnet bor utenfor hjemmet.

Er et barn plassert utenfor hjemmet av foreldrene eller med deres samtykke etter § 4-4, kan fylkesnemndavedta at barnet for en tid av opptil tre måneder ikke skal flyttes. Et slikt vedtak kan bare treffes dersom det ikke er rimelig grunn for flyttingen, eller dersom den kan være til skade for barnet. I løpet av den tid som er fastsatt, skal barneverntjenesten legge forholdene til rette for at flyttingen kan skje med minst mulig ulempe for barnet.

Dersom det er overveiende sannsynlig at flyttingen vil føre til en situasjon eller risiko for barnet som nevnt i § 4-12 første ledd, kan det treffes vedtak om omsorgsovertakelse for barnet. Et slikt vedtak kan treffes også før et nyfødt barn er flyttet til foreldrene. § 4-12 annet og tredje ledd gjelder tilsvarende.

Selv om vilkårene etter § 4-12 ikke er tilstede, kan det treffes vedtak om omsorgsovertakelse dersom plasseringen har vart i mer enn to år, og barnet har fått slik tilknytning til mennesker og miljø der det er, at det etter en samlet vurdering må antas at flyttingen kan føre til alvorlige problemer for barnet