Barnevernloven § 5-1 med lovkommentar

Barnevernloven § 5-1 med lovkommentar

Ansvaret for etablering og drift av barneverninstitusjonene ble overført til staten ved endringslov 9. mai 2003 nr. 29. Frem til 1. januar 2004 lå dette ansvaret til fylkeskommunen.


Det følger av § 2-2 at Barne-, ungdoms- og familieetaten er delt inn i sentralt, regionalt og lokalt nivå. Før lovendringen trådte i kraft, var ansvaret lagt til det regionale nivået. De fleste oppgaver som tidligere var lagt til regionalt nivå, er nå i loven lagt til Barne-, ungdoms- og familieetaten. I forarbeidene fremgår det at denne endringen ikke forutsetter noen omfordeling av oppgavene mellom de ulike nivåene i etaten.

Bestemmelsen legger til grunn at institusjonene kan ha tilknyttede spesialtjenester. Dette er på grunn av behovet for desentraliserte enheter som kan tilby mer spesialiserte tjenester, i form av bistand til kommunene. Det følger av § 5-1 siste punktum at statens ansvar for etablering og drift av institusjoner er begrenset til institusjoner som hører innenfor denne loven. I praksis innebærer dette at statlige barnevernmyndigheter ikke har ansvar for å etablere eller drive institusjoner som skal dekke andre behov enn de som omfattes av barnevernloven.


§ 5-1. Ansvaret for institusjoner

Barne-, ungdoms- og familieetaten har ansvaret for etablering og drift av institusjoner, eventuelt med tilknyttede spesialisttjenester for omsorg og behandling av barn. Ansvaret gjelder institusjoner som hører under denne loven.