Barnevernloven § 5-4 med lovkommentar

Barnevernloven § 5-4 med lovkommentar

Som utgangspunkt regulerer bestemmelsen bare de statlige institusjonene, som begrenser den til å gjelde institusjoner etter § 5-1. Det følger av forarbeidene at det må fastsettes i avtale med den enkelte institusjonseier, dersom inntaks- og utskrivningsreglene skal gjelde også for private institusjoner.


Første ledd

Det følger av første ledd at Barne-, ungdoms- og familieetaten skal gi regler for hvilke prosedyrer som skal følges ved inntak i og ved utskrivning fra institusjon. Formålet med bestemmelsen er at sikre at det foreligger klare regler for hvem som er rett myndighet til å beslutte inntak og utskrivning i det enkelte tilfellet, og for hvordan prosedyrene for øvrig skal være ved den enkelte institusjon, eller for den enkelte type situasjon.

Andre ledd

De institusjonene staten driver etter barnevernloven, har ikke asylsuverenitet. Dette innebærer at den enkelte institusjon ikke kan overprøve statsmyndighetenes beslutning om å tildele barnet plass. I praksis medfører dette at institusjonen ikke kan motsette seg å ta imot et barn som er tildelt plass i institusjonen, når inntaksprosedyrene er fulgt slik de er vedtatt etter reglene i første ledd.

Tredje ledd

Barn som har fått plass i institusjon for en bestemt periode, eventuelt for et bestemt behandlingsopplegg, kan ikke skrives ut fra institusjonen uten samtykke fra barneverntjenesten. § 5-4 tredje ledd gir barneverntjenesten adgang til å overprøve utskrivende myndigheters beslutning om utskrivning dersom dette skjer før det fastsatte tiden. Det presiseres at bestemmelsen kun regulerer forholdet mellom barneverntjenesten og de private parter.

Fjerde ledd

Det er fylkesmannen i det fylket institusjonen ligger i, som er gitt myndighet til å avgjøre uenighet om inntak og utskrivning. Bestemmelsen vil som oftest komme til anvendelse der det er uenighet mellom den kommunale barneverntjenesten og den statlige inntaks- eller utskrivningsmyndigheten. Uenighet om utskrivning vil som regel knytte seg til faglige spørsmål. Dersom fylkesmannen i den aktuelle sak mener at det  finnes andre tilgjengelige tilbud som faglig sett er gode nok, må fylkesmannen i kraft av sitt råd og veiledningsansvar kunne foreslå alternative løsninger. Det er imidlertid tvilsomt om bestemmelsen gir fylkesmannen myndighet utover det å ta stilling til inntak i eller utskrivning fra den aktuelle institusjonen uenigheten knytter seg til.


§ 5-4. Inntak i og utskrivning fra institusjon som nevnt i § 5-1

Barne-, ungdoms- og familieetaten skal gi regler for hvordan inntak og utskrivning skal besluttes.

Er det bestemt at barnet skal ha plass i en institusjon, kan institusjonen ikke nekte å ta imot barnet.

Barn kan ikke utskrives før tiden uten samtykke fra barneverntjenesten.

Uenighet om inntak eller utskrivning kan kreves avgjort av fylkesmannen i det fylket institusjonen ligger.