Barnevernloven § 5-7 med lovkommentar

Barnevernloven § 5-7 med lovkommentar

Barnevernloven § 5-7 tar for seg fylkesmannens pålagte ansvar i forbindelse med tilsyn med institusjonene. 


Første ledd

Det følger av første ledd at fylkesmannen skal føre tilsyn med alle institusjoner. Ansvaret for tilsyn omfatter både de statlige institusjonene etter § 5-1, samt private og kommunale institusjoner, som er godkjent etter § 5-8. Det følger av forskrift 11. desember 2003 nr. 1564 om tilsyn med barn i barneverninstitusjoner for omsorg og behandling § 3 at fylkesmannen skal føre tilsyn med de institusjonene som ligger i fylket.

Tilsynsmyndighetenes oppgaver følger av forskriften § 7. Der fremgår blant annet at tilsynsmyndighetene skal sørge for at institusjonene drives i samsvar med gjeldende retningslinjer, forskrifter og lover. Videre skal fylkesmannen føre tilsyn med at kravene i § 6-10 om krav til politiattest overholdes. Hva gjelder tilsynsmyndigheten med det enkelte barn, innebærer oppgavene å sørge for at institusjonen ivaretar de forutsetninger for oppholdet som er lagt til grunn i vedtak om plassering. Forutsetningene innebærer at at det enkelte barn får forsvarlig og respektfull behandling og omsorg, og at eventuell bruk av tvangsmidler ikke skjer i strid med de reglene som gjelder. Gjennomføringen av tilsynet skal etter forskriften skje gjennom tilsynsbesøk i institusjonen, og i form av systemrevisjon, jf. forskriften § 8 og § 9.

Andre ledd

Det følger av andre ledd at fylkesmannen har ansvar for at institusjonen eller senteret drives forsvarlig. Med dette ansvaret følger at fylkesmannen skal gi institusjonene pålegg om at uheldige forhold skal rettes, eventuelt at driften skal nedlegges. Det følger uttrykkelig av andre ledd at dette pålegget kan gis til institusjonens leder eller eier. Det presiseres imidlertid i forarbeidene at institusjonens leder ikke nødvendigvis alltid vil være i posisjon til å rette forholdet, fordi det kan være eieren av institusjonen som sitter på de nødvendige virkemidlene. Dermed vil det være opp til fylkesmannen å ta en konkret vurdering på avvikets art, herunder hvorvidt det vil være mest nærliggende å rette pålegget mot institusjonens eier eller leder.

Fylkesmannens pålegg går normalt ut på at institusjonen skal følge regelverket. Dette gjelder særlig i tilfeller der institusjonen praktiserer rutiner som er i strid med rettighetsforskriften. Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har flere ganger lagt til grunn at et pålegg om å etterkomme lovgivningen ikke er å anse som et enkeltvedtak. Dermed kan slike pålegg ikke påklages til departementet. Fylkesmannen kan stenge en institusjon med umiddelbar virkning dersom situasjonen anses som alvorlig nok. Denne myndigheten gjelder overfor statlige, private og kommunale institusjoner. Dersom fylkesmannen treffer vedtak om at driften skal legges ned ved en privat eller kommunal institusjon, vil det normalt være Barne-, ungdoms- og familieetaten som skal treffe vedtak om bortfall av godkjenning.

Ved enkelte anledninger har fylkesmennene benyttet seg av adgangen til å treffe nedleggelse av driften. Etter forvaltningslovens regler kan slike vedtak påklages. Dette har bakgrunn i at vedtak om driftsnedleggelse har store konsekvenser. Derfor blir slike vedtak gjerne gitt utsatt iverksettelse etter forvaltningsloven § 42, i påvente av klagebehandlingen.

Tredje ledd

Det følger av tredje ledd at fylkesmannen selv kan utføre tilsynet eller oppnevne tilsynsutvalg til dette formål. Imidlertid følger det av § 4 første ledd i forskrift 11. desember 2003 nr. 1564 om tilsyn med barn i barneverninstitusjoner for omsorg og behandling, at fylkesmannen bare kan oppnevne tilsynsutvalg til å føre løpende tilsyn etter § 8. Dette innebærer tilsynsbesøk som begrenser seg til institusjonene. Tilsyn som gjelder systemrevisjonsmetoden skal på sin side utføres av fylkesmannen selv, og kan dermed ikke overlates til et tilsynsutvalg. I praksis viser det seg at fylkesmennene i liten grad benytter seg av adgangen til å oppnevne tilsynsutvalg i tredje ledd. De fleste fylkesmannsembetene utfører tilsynet på egenhånd.


§ 5-7. Tilsyn

Fylkesmannen skal føre tilsyn med at institusjoner som er omfattet av § 5-1, statlige sentre for foreldre og barn og private og kommunale institusjoner og sentre for foreldre og barn som er godkjent etter § 5-8, drives i samsvar med denne loven og forskrifter til loven.

Finner fylkesmannen at institusjonen eller senteret drives uforsvarlig, kan fylkesmannen gi pålegg om å rette på forholdet, eller å nedlegge driften. Pålegget kan gis til institusjonens leder eller institusjonens eier.

Til å føre løpende tilsyn med institusjonene og sentrene kan fylkesmannen oppnevne tilsynsutvalg. Departementet kan gi forskrifter om tilsynsutvalgenes arbeidsområde og sammensetning.