Barnevernloven § 54-A med lovkommentar

Barnevernloven § 54-A med lovkommentar

§ 5A-4 pålegger statlig regional barnevernmyndighet å fatte vedtak om hva slags oppfølging det enkelte barn skal ha mens det bor på senteret.


Første ledd

Det følger av forarbeidene at formålet med vedtaket er å bidra til å sikre en reell utredning av det enkelte barns situasjon og behov, samt at omsorgssenterets individuelle oppfølgingsplikt i forhold til hvert enkelte barn skal bli konkretisert og tydeliggjort. I individualiseringen ligger at hvert enkelt barn kan ha en rekke individuelle utfordringer. Enkelte barn kan eksempelvis ha større konsentrasjonsproblemer, som kan medføre behov for ekstra tett oppfølging eller iverksetting av særlige tiltak i forhold til skolearbeid. Andre barn kan ha angstproblemer av en slik karakter at det er behov for spesielt trygge rammer og rutiner rundt barnet. Videre kan noen barn ha så alvorlige traumer at de vil ha behov for mer omfattende behandling. Enkelte vil ha behov for spesiell medisinsk oppfølging som følge av fysiske skader eller kroniske sykdommer, og andre vil kunne ha særlige vansker som medfører behov for iverksetting av en mer omfattende utredning. Alle disse eksemplene på forekomster er nevnt i forarbeidene.

Vedtaket hjemler ikke en rett til å pålegge plikter hos andre instanser enn omsorgssenteret. I praksis vil det utspille seg slik at omsorgssenteret må ta konkrete initiativ overfor disse instansene eller tjenestene. Etter forvaltningsloven § 2 vil vedtaket utgjøre et enkeltvedtak, jf. barnevernloven § 6-1. Som følge av dette vil de alminnelige reglene for enkeltvedtak komme til anvendelse.

Hva gjelder saksbehandlingen, er det uttalt i forarbeidene at omsorgssenteret i samarbeid med barnet skal utrede dets situasjon og behov. Dernest skal det utarbeides et forslag til oppfølging. I en slik situasjon skal også vergen bringes på bane. I hvilken grad barnet skal trekkes inn i avgjørelsen, avhenger av barnets alder og modenhet, jf. barnevernloven § 6-3.

Andre ledd

Etter andre ledd følger at oppfølgingsvedtaket skal ligge til grunn for den videre oppfølgingen av barnet på omsorgssenteret.


§ 5A-4. Oppfølgingsvedtak

Omsorgssenteret skal i samarbeid med barnet utrede barnets situasjon og behov og utarbeide et forslag til oppfølging av barnet mens det oppholder seg på omsorgssenteret. Forslaget skal oversendes Barne-, ungdoms- og familieetaten innen tre uker etter barnets ankomst til senteret. Barne-, ungdoms- og familieetaten skal innen seks uker etter barnets ankomst til senteret treffe vedtak om oppfølging av barnet mens det oppholder seg på senteret.

Oppfølgingsvedtaket skal ligge til grunn for den videre oppfølgingen av barnet på omsorgssenteret.