Barnevernloven § 5A-1 med lovkommentar

Barnevernloven § 5A-1 med lovkommentar

Barnevernloven kapittel 5A ble tilføyd ved lov 30. mai 2008 nr. 36. § 5A-1 trådte i kraft 1. juli 2008 for asylsøkere under 15 år. Bestemmelsen pålegger statlig regional barnevernmyndighet ansvaret for å tilby alle barn som kommer til Norge og søker asyl tilbud om opphold på oppholdssenter for mindreårige. Bestemmelsen er ment å gjelde for de barna som verken har foreldre eller andre med foreldreansvar.


Første ledd

Det følger av første ledd at statlig regional barnevernmyndighet skal gi barn som har kommet til Norge og søkt asyl tilbud om opphold på et omsorgssenter for mindreårige. Som nevnt gjelder dette kun barn som ikke har foreldre eller andre med foreldreansvar, som ofte refereres til som enslige mindreårige asylsøkere. Adgangen til slikt opphold følger direkte av bestemmelsen. Dermed vil det ikke være nødvendig å fatte vedtak som grunnlag for plasseringen på omsorgssenteret.

Andre ledd

Andre ledd fastsetter tidspunktet den enslige mindreårige har rett til å oppholde seg på omsorgssenteret. Tidsperioden gjelder fra barnet blir overført fra utlendingsmyndighetene, til vedkommende blir bosatt i en kommune, eller eventuelt forlater landet som følge av avslag på søknaden. Det er mulig at barnet kan bli overført fra politiets utlendingsenhet kort tid etter registrering av asylsøknaden. På den annen side kan vedkommende også bli overført etter å ha oppholdt seg i utlendingsmyndighetenes mottak i en lengre periode. Sistnevnte tilfelle vil typisk forekomme der en enslig mindreårig blir overført til omsorgssenteret etter at vedkommende først har blitt plassert i ordinært mottak sammen med en voksen såkalt følgeperson.

Tredje ledd

I første omgang er bestemmelsen ment å gjelde for enslige mindreårige, som var under 15 år på tidspunktet da de fremmet sin søknad om asyl. Det følger imidlertid uttrykkelig av bestemmelsens tredje ledd at Kongen skal beslutte hvorvidt bestemmelsen i flere tilfeller også skal gjelde for barn mellom 15 og 18 år.


§ 5A-1. Opphold på omsorgssenter for mindreårige

Barne-, ungdoms- og familieetaten skal gi barn som har kommet til riket og søkt asyl uten foreldre eller andre med foreldreansvar, tilbud om opphold på et omsorgssenter for mindreårige.

Tilbudet skal gjelde fra barnet blir overført fra utlendingsmyndighetene til Barne-, ungdoms- og familieetaten frem til det blir bosatt i en kommune eller forlater riket.

Bestemmelsen gjelder barn som er under 15 år når asylsøknaden fremmes. For barn over 15 år gjelder bestemmelsen fra den tid Kongen bestemmer.