Barnevernloven § 5A-3 med lovkommentar

Barnevernloven § 5A-3 med lovkommentar

Bestemmelsen tar for seg omsorgssenterets ansvar for å ivareta barnets behov ved ankomst til omsorgssenteret. Bestemmelsen ble tilføyd ved lov 30. mai 2008 nr. 36.


Første ledd

Det følger av første ledd at omsorgssenteret skal foreta en individuell vurdering av det enkelte barns situasjon og behov ved barnets ankomst til senteret. Videre skal omsorgssenteret ivareta behovene på best mulig måte også før det foreligger oppfølgingsvedtak etter § 5A-4. Det følger av forarbeidene at oppfølgingsvedtaket skal treffes innen seks uker etter barnets ankomst til senteret. Første ledd gjelder således frem til dette.

Andre ledd

Det presiseres i forarbeidene at dersom barnet har behov som omsorgssenteret ikke kan imøtekomme, skal senteret varsle den kommunale barneverntjenesten. De må videre vurdere hvorvidt det bør iverksettes tiltak etter barnevernloven kapittel 4. Etter forarbeidene kan slike situasjoner eksempelvis knytte seg til barn som har rus- eller alvorlige atferdsproblemer, barn som trenger ekstra omsorg på grunn av lav alder eller spesielle behov, eller der det foreligger forhold som tyder på at et barn er offer for menneskehandel. Dersom det foreligger indikasjoner på sistnevnte tilfelle, vil også lokalt politi varsles. Dette er for å få en vurdering av barnets risikosituasjon, samt det eventuelle behovet for å iverksette nødvendige tiltak.

Etter andre ledd skal også omsorgssenteret trekke inn den kommunale barneverntjenesten dersom en enslig mindreårig asylsøker ønsker å bo privat i stedet fr å bo på senteret. Dette følger av forarbeidene.


§ 5A-3. Ansvaret for å ivareta barnets behov ved ankomst

Omsorgssenteret skal ved barnets ankomst til senteret vurdere barnets situasjon og behov og ivareta behovene på best mulig måte også før det foreligger oppfølgingsvedtak etter § 5A-4.

Dersom barnets behov etter omsorgssenterets vurdering ikke kan ivaretas på en tilfredsstillende måte på omsorgssenteret, eller barnet ønsker opphold utenfor omsorgssenteret, skal omsorgssenteret varsle barneverntjenesten for vurdering av om det bør iverksettes særlige tiltak etter kapittel 4.