Barnevernloven § 5A-5 med lovkommentar

Barnevernloven § 5A-5 med lovkommentar

Bestemmelsen hjemler Barne-, ungdoms- og familieetatens plikt til å følge det enkelte barns utvikling nøye. Dersom det oppdages «vesentlige endringer», skal det treffes nytt oppfølgingsvedtak.


Første ledd

Det følger eksplisitt av første ledd at Barne-, ungdoms- og familieetaten skal følge barnets utvikling nøye. Dersom det oppdages vesentlige endringer i barnets behov, skal det treffes nytt oppfølgingsvedtak. Dette skal bare skje dersom etaten finner det «nødvendig». Det følger videre uttrykkelig av ordlyden at et eventuelt nytt oppfølgingsvedtak skal skje i henhold til reglene i § 5A-4.

Andre ledd

Etter andre ledd har omsorgssenteret under hele barnets opphold plikt til å trekke inn den kommunale barneverntjenesten for vurdering av hvorvidt det bør iverksettes tiltak etter barnevernloven kapittel 4. Dette gjelder dersom det viser seg at barnet har behov som senteret ikke har mulighet til å ivareta på en tilfredsstillende måte. Eventuelt skal det skje dersom barnet ønsker å bo et annet sted enn omsorgssenteret. Det følger av forarbeidene at andre ledd regulerer hele perioden barnet oppholder seg på omsorgssenteret. Imidlertid er ankomstperioden særskilt regulert i § 5A-3 andre ledd.


§ 5A-5. Ansvaret for å følge barnets utvikling under oppholdet på omsorgssenteret

Omsorgssenteret og Barne-, ungdoms- og familieetaten skal følge barnets utvikling nøye. Ved vesentlige endringer i barnets behov for oppfølging skal det om nødvendig treffes nytt oppfølgingsvedtak i tråd med § 5A-4 første ledd.

Dersom barnets utvikling medfører at barnets behov etter omsorgssenterets vurdering ikke lenger kan ivaretas på en tilfredsstillende måte på omsorgssenteret, eller barnet ønsker opphold utenfor omsorgssenteret, skal omsorgssenteret i stedet varsle barneverntjenesten for vurdering av om det bør iverksettes særlige tiltak etter kapittel 4.