Barnevernloven

Barnevernloven

Barnevernloven: Lov om barnevern av 17. Juli 1992 nr. 100 er den sentrale loven om barnevern. Loven regulerer bl.a. hjemmel til omsorgsovertakelse fra barnevernets side. Kontakt en advokat med erfaring fra barnevern dersom du har spørsmål i forbindelse med barnevernloven.

Loven regulerer bl.a. ansvarsfordeling mellom stat og kommune når det gjelder barnevern, og barneverntjenestens oppgaver. Videre hjemler loven ulik tiltak barneverntjenesten kan utføre, herunder omsorgsovertakelse. Loven regulerer videre saksbehandlingsregler for barneverntjenesten og for saker i fylkesnemnda. Det finnes nokså mye forarbeider til barnevernloven, særlig i Ot. prp. nr 44 (1991 – 1992). Videre har Høyesterett behandlet en rekke barnevernssaker. Barnevernloven må tolkes i lys av barnekonvensjonen.

Barnevernsadvokat

Våre advokater har omfattende erfaring fra barnevernssaker i fylkesnemnda og i de alminnelige domstoler.

Advokathjelp i fylkesnemnda.

Advokathjelp omsorgsovertakelse.


Ukategorisert