Barnvernloven § 4-31 med lovkommentar

Barnvernloven § 4-31 med lovkommentar

Bestemmelsen ble tilføyd ved lov 18. desember 2005 nr. 126 om endring i barnebortføringsloven, barnevernloven, straffeloven 2005 og rettshjelploven. Den tydeliggjør gjeldende rett. Det kan være av betydning for behandlingen av sak om tilbakelevering ved utenlandsk domstol at det uttrykkelig fremgår av barnevernloven at det er forbudt å reise med barnet ut av landet.


Bestemmelsen hjemler forbudet mot å ta med seg barnet ut av Norge uten samtykke fra barneverntjenesten. Dette gjelder for de tilfellene der vedtak etter §§ 4-6 andre ledd, § 4-9 første ledd, § 4-25 andre ledd andre punktum og § 4-29 fjerde ledd er iverksatt. Videre er det ulovlig å ta med seg barnet ut av Norge uten samtykke fra barneverntjenesten når de nevnte vedtak er truffet, eller når begjæring om slike vedtak er sendt fylkesnemnda.

Hensikten til bestemmelsen er å sørge for at foreldre ikke rømmer fra barnevernet når barneverntjenesten har fremmet sak for fylkesnemnda. Det følger av forarbeidene at departementet mener et utreiseforbud på dette tidspunktet ikke vil stride mot EMK art. 8. Dette med bakgrunn i at barneverntjenesten på dette tidspunktet vil ha foretatt grundige undersøkelser av barnets omsorgssituasjon, og vil være så bekymret for barnet at den vil ha fremmet sak for fylkesnemnda om å plassere barnet utenfor hjemmet etter § 4-8 andre og tredje ledd og § 4-12. Det samme vil gjelde når barneverntjenesten fremmer sak om plassering på institusjon etter § 4-24 på grunn av alvorlige atferdsvansker.


§ 4-31. Forbud mot å ta med barnet ut av Norge

Det er ulovlig å ta med seg barnet ut av Norge uten samtykke fra barnevernstjenesten når vedtak etter §§ 4-6 annet ledd, 4-9 første ledd, 4-25 annet ledd annet punktum og 4-29 fjerde ledd er iverksatt. Det er videre ulovlig å ta med seg barnet ut av Norge uten samtykke fra barnevernstjenesten når vedtak etter §§ 4-8, 4-12, 4-24 og 4-29 første og annet ledd er truffet eller når begjæring om slike tiltak er sendt fylkesnemnda.