Barnvernloven § 5A-2 med lovkommentar

Barnvernloven § 5A-2 med lovkommentar

Det er Barne-, ungdoms- og familieetatens ansvar å ivareta mindreårige asylsøkeres daglige behov. Den konkrete omsorgen skal utøves av omsorgssenteret.


Første ledd

Det følger av forarbeidene at omsorgen for barnet etter første ledd omfatter ansvaret for å ivareta barnets daglige behov for omsorg og oppfølging. Omsorgen innebærer videre å gi barnet ekstra omsorg og oppfølging når det er sykt eller har særlige behov som tilsier det. I tillegg stilles det krav til omsorgen i form av å følge opp saker i det daglige av personlig karakter, slik som barnehage, skole, fritid og eventuell behandling innenfor helsevesenet.

Omsorgen omfatter all oppfølging av barnet som ikke er lagt til andre myndigheter eller vergen. Vergen vil være stedfortreder for foreldrene hva gjelder de juridiske sidene av foreldreansvaret. På denne måten vil vergen dermed ha ansvaret for å følge opp saker av mer personlig karakter dersom omsorgssenteret ikke skulle følge opp her.

Andre ledd

Andre ledd oppstiller en standard for den omsorg og oppfølging omsorgssenteret skal gi hvert enkelt barn.


§ 5A-2. Ansvaret for omsorgen

Når barnet har opphold på et omsorgssenter, har Barne-, ungdoms- og familieetaten omsorgen for barnet. På vegne av Barne-, ungdoms- og familieetaten skal omsorgssenteret utøve omsorgen.

Omsorgssenteret skal gi barnet god omsorg og trygghet og bidra til at det får den oppfølgingen og behandlingen det har behov for.