Kategori: Barnevernloven med lovkommentarer

Barnevernloven med lovkommentarer Barnevernloven § 6-3 a med lovkommentar

Barnevernloven § 6-3 a med lovkommentar

Bestemmelsen er ny og ble tilføyd ved lov 20. april 2018 nr. 5.  Det følger av bestemmelsens første punktum at det skal fremgå av vedtaket hva som er barnets synspunkt, og hvilken vekt dette er tillagt. Etter andre punktum skal det fremgå av vedtaket hvordan barnets beste er vurdert. Dersom vedtaket går vekk fra hva …

Les mer Les mer

Barnevernloven med lovkommentarer Barnevernloven § 6-3 med lovkommentar

Barnevernloven § 6-3 med lovkommentar

Bestemmelsen hjemler barnas rettigheter under saksbehandlingen. En barnevernsak vil alltid gjelde barnet direkte, slik at barnet vil omfattes av partsbegrepet i forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav e. Imidlertid er det slik at barn under 15 år som hovedregel ikke vil kunne opptre som part i saken. Dermed kan de heller ikke gjøre partsrettighetene gjeldende. …

Les mer Les mer

Barnevernloven med lovkommentarer Barnevernloven § 6-2 med lovkommentar

Barnevernloven § 6-2 med lovkommentar

Bestemmelsen hjemler når forvaltningsloven kommer til anvendelse for private institusjoner, sentre for foreldre og barn og omsorgssentre for mindreårige. Det følger av bestemmelsen at forvaltningsloven gjelder for «klientsaker» på private institusjoner, sentre for foreldre og barn og omsorgssentre for mindreårige som er godkjent etter § 5-8. Dette med de særregler som er fastsatt etter barnevernloven …

Les mer Les mer

Barnevernloven med lovkommentarer Barnevernloven § 5A-10 med lovkommentar

Barnevernloven § 5A-10 med lovkommentar

§ 5A-10 gjelder plassering av barn i omsorgssenter ved vedtak barnevernloven kapittel 4. Bestemmelsen setter nærmere reguleringer for det praktiske knyttet til ansvar for omsorgen, om inntak og utskriving, samt utgiftsfordelingen.  Etter endringer i barnevernloven § 4-4 femte ledd og § 4-14, følger det av forarbeidene at omsorgssenteret skal kunne brukes som plasseringssted ved vedtak …

Les mer Les mer

Barnevernloven med lovkommentarer Barnevernloven § 5A-9 med lovkommentar

Barnevernloven § 5A-9 med lovkommentar

Barnevernloven § 5A-9 regulerer det økonomiske ansvaret forbundet med opphold i omsorgssenter. Det følger uttrykkelig at bestemmelsen at det økonomiske ansvaret i medhold av § 5A-1 dekkes av Barne-, ungdoms- og familieetaten. Tidligere var ansvaret tillat statlig regional barnevernmyndighet. Hva gjelder betalingsansvar der barn er plassert i et omsorgssenter i medhold av vedtak etter barnevernloven …

Les mer Les mer

Barnevernloven med lovkommentarer Barnevernloven § 5A-8 med lovkommentar

Barnevernloven § 5A-8 med lovkommentar

Barnevernloven § 5A-8 regulerer ansvar for etablering og drift av omsorgssentre for mindreårige. Det følger uttrykkelig av bestemmelsen at ansvaret for driften av omsorgssentre per dags dato er tillagt barne-, ungdoms- og familieetaten. Tidligere var dette et statlig regionalt ansvar. Det presiseres at bestemmelsen ikke innebærer at barne-, ungdoms- og familieetaten selv er pålagt å …

Les mer Les mer

Barnevernloven med lovkommentarer Barnvernloven § 5A-7 med lovkommentar

Barnvernloven § 5A-7 med lovkommentar

Barnevernloven § 5A-7 tar for seg tilsyn, godkjenning, rettigheter under oppholdet samt krav til kvalitet. Bestemmelsen viser til lovens §§ 5-7, 5-8, 5-9 og 5-10. Det er følger av forarbeidene at barnevernlovens regler for institusjoner som gjelder tilsyn (jf. § 5-7), godkjenning av private og kommunale aktører (jf. § 5-8), beboernes rettigheter under oppholdet (jf. …

Les mer Les mer

Barnevernloven med lovkommentarer Barnevernloven § 5A-6 med lovkommentar

Barnevernloven § 5A-6 med lovkommentar

Bestemmelsen hjemler en plikt hos omsorgssenteret til å foreta en kartlegging som grunnlag for en etterfølgende bosetting i en kommune.  Første ledd Det følger av første ledd at omsorgssenteret underlegges en plikt til å foreta en kartlegging av barnets situasjon og behov som grunnlag for en eventuell etterfølgende bosetting i en kommune. Andre ledd Det …

Les mer Les mer

Barnevernloven med lovkommentarer Barnevernloven § 5A-5 med lovkommentar

Barnevernloven § 5A-5 med lovkommentar

Bestemmelsen hjemler Barne-, ungdoms- og familieetatens plikt til å følge det enkelte barns utvikling nøye. Dersom det oppdages «vesentlige endringer», skal det treffes nytt oppfølgingsvedtak. Første ledd Det følger eksplisitt av første ledd at Barne-, ungdoms- og familieetaten skal følge barnets utvikling nøye. Dersom det oppdages vesentlige endringer i barnets behov, skal det treffes nytt …

Les mer Les mer

Barnevernloven med lovkommentarer Barnevernloven § 54-A med lovkommentar

Barnevernloven § 54-A med lovkommentar

§ 5A-4 pålegger statlig regional barnevernmyndighet å fatte vedtak om hva slags oppfølging det enkelte barn skal ha mens det bor på senteret. Første ledd Det følger av forarbeidene at formålet med vedtaket er å bidra til å sikre en reell utredning av det enkelte barns situasjon og behov, samt at omsorgssenterets individuelle oppfølgingsplikt i …

Les mer Les mer