Kategori: Barnevernloven med lovkommentarer

Barnevernloven med lovkommentarer Barnevernloven § 5-6 med lovkommentar

Barnevernloven § 5-6 med lovkommentar

Formålet til bestemmelsen er å sikre nødvendig samarbeid mellom de berørte instanser når et barn på grunnlag av et vedtak etter barnevernloven plasseres i institusjon under en annen lov. Slik institusjon kan eksempelvis være institusjon under psykisk helsevernloven eller helse- og omsorgstjenesteloven.  Plassering i institusjon under annen lov vil være særlig aktuelt for barn som …

Les mer Les mer

Barnevernloven med lovkommentarer Barnevernloven § 5-4 med lovkommentar

Barnevernloven § 5-4 med lovkommentar

Som utgangspunkt regulerer bestemmelsen bare de statlige institusjonene, som begrenser den til å gjelde institusjoner etter § 5-1. Det følger av forarbeidene at det må fastsettes i avtale med den enkelte institusjonseier, dersom inntaks- og utskrivningsreglene skal gjelde også for private institusjoner. Første ledd Det følger av første ledd at Barne-, ungdoms- og familieetaten skal …

Les mer Les mer

Barnevernloven med lovkommentarer Barnevernloven § 5-1 med lovkommentar

Barnevernloven § 5-1 med lovkommentar

Ansvaret for etablering og drift av barneverninstitusjonene ble overført til staten ved endringslov 9. mai 2003 nr. 29. Frem til 1. januar 2004 lå dette ansvaret til fylkeskommunen. Det følger av § 2-2 at Barne-, ungdoms- og familieetaten er delt inn i sentralt, regionalt og lokalt nivå. Før lovendringen trådte i kraft, var ansvaret lagt …

Les mer Les mer

Barnevernloven med lovkommentarer Barnevernloven § 4-30 med lovkommentar

Barnevernloven § 4-30 med lovkommentar

Bestemmelsen regulerer oppfølging av vedtak om plassering i institusjon, for de tilfellene der det er fare for utnyttelse til menneskehandel. Første og andre ledd Barn som er utsatt for menneskehandel, skal plasseres i en institusjon som er faglig og materielt i stand til å ivareta barnets behov for beskyttelse og omsorg. Det følger av forarbeidene …

Les mer Les mer

Barnevernloven med lovkommentarer Barnevernloven § 4-29 med lovkommentar

Barnevernloven § 4-29 med lovkommentar

Bestemmelsen ble tilføyet ved endringslov 22. juni 2012 nr. 34. § 29 gjelder de situasjonene der barn blir utsatt for menneskehandel, og hjemler barneverntjenestens rett til å plassere barnet på barneverninstitusjon uten samtykke i inntil seks måneder. Hensynet bak bestemmelsen er å beskytte og ivareta barn som blir utsatt for menneskehandel. Første ledd Første ledd …

Les mer Les mer

Barnevernloven med lovkommentarer Barnevernloven § 4-28 med lovkommentar

Barnevernloven § 4-28 med lovkommentar

Bestemmelsen pålegger barneverntjenesten å utarbeide en tiltaksplan i tilfellene der barn med alvorlige atferdsvansker plasseres i institusjon med hjemmel i §§ 4-24 og 4-26. Bestemmelsen ble tilføyd ved lov 4. juni 1999 nr. 35. Første ledd Det følger av bestemmelsens første ledd at barneverntjenesten skal følge løpende med på barnets omsorgssituasjon og utvikling. Dette gjelder …

Les mer Les mer

Barnevernloven med lovkommentarer Barnevernloven § 4-26 med lovkommentar

Barnevernloven § 4-26 med lovkommentar

Bestemmelsen regulerer bruk av særtiltak for barn og unge med alvorlige atferdsvansker på grunnlag av samtykke fra private parter. Utgangspunktet er at det ikke skal fattes tvangstiltak etter § 4-24 hvis barnet selv samtykker til opphold i institusjon for barn med atferdsvansker. Dette henger sammen med barnevernlovens prinsipp om at det ikke skal fattes vedtak …

Les mer Les mer

Barnevernloven med lovkommentarer Barnvernloven § 4-25 med lovkommentar

Barnvernloven § 4-25 med lovkommentar

Bestemmelsen tar for seg fremgangsmåten ved vedtak som skal gjennomføres etter § 4-24. Den legger føringer på at barneverntjenesten skal vurdere mildere tiltak før det foreslås tvangstiltak. Dette er i tråd med barnevernlovens gjennomgående prinsipp, om at det ikke skal fattes mer inngripende tiltak enn det som er nødvendig. Første ledd Etter at et institusjonsopphold …

Les mer Les mer

Barnevernloven med lovkommentarer Barnevernloven § 4-24 med lovkommentar

Barnevernloven § 4-24 med lovkommentar

Bestemmelsene §§ 4-24 til og med 4-28 hjemler og regulerer tiltak som er direkte rettet mot barn med atferdsvansker. Formålet med egne tiltak for barn med atferdsvansker er å styrke barnets rettsstilling, ved å gi barnet selvstendige partsrettigheter i situasjoner, der en allianse mellom foreldrene og hjelpeapparatet kan ha en tendens til å overstyre barnet.  …

Les mer Les mer

Barnevernloven med lovkommentarer Barnevernloven § 4-23 med lovkommentar

Barnevernloven § 4-23 med lovkommentar

Bestemmelsen tar for seg formidling av fosterhjem. Formålet med bestemmelsen er å sikre offentlig kontroll, og hindre at barnet blir en handelsvare. Første ledd Første ledd fører med seg et forbud mot at privatpersoner kan formidle fosterhjem. Det følger videre av adopsjonsloven § 16 b at det er forbudt for privatpersoner å formidler plasseringer av …

Les mer Les mer