Kategori: Barnevernloven med lovkommentarer

Barnevernloven med lovkommentarer Barnevernloven § 4-22 med lovkommentar

Barnevernloven § 4-22 med lovkommentar

Fosterhjem legges opp til å være hovedplasseringsalternativet for barn opp til 14-15 år. Andre plasseringsalternativer kan være barneverninstitusjoner og behandlings- eller opplæringsinstitusjoner for barn som har særlige behov. Bestemmelsens første ledd inneholder definisjonen av hva som menes med fosterhjem etter loven. Videre gir bestemmelsen en negativ avgrensning av hva som er å anse som en …

Les mer Les mer

Barnevernloven med lovkommentarer Barnevernloven § 4-21 med lovkommentar

Barnevernloven § 4-21 med lovkommentar

Bestemmelsen tar for seg fylkesnemndas plikt til å oppheve et omsorgsovertakelsesvedtak når det er overveiende sannsynlig at foreldrene kan gi barnet forsvarlig omsorg. Dette samsvarer med EMK art. 8 nr. 2, der det fremgår at kun nødvendige inngrep kan legitimeres. § 4-21 er todelt, første ledd tar for seg hovedregelen og unntaket fremgår av andre …

Les mer Les mer

Barnevernloven med lovkommentarer Barnevernloven § 4-20 a med lovkommentar

Barnevernloven § 4-20 a med lovkommentar

Bestemmelsen modererer de rettslige følgene av adopsjonen som rammer de biologiske foreldrene etter § 4-20. § 4-20 a åpner for at de biologiske foreldrene kan gis rett til en begrenset besøkskontakt med barnet til tross for at adopsjonen er gjennomført. Formålet med bestemmelsen er å gi barnet mulighet til å ha en viss kontakt med …

Les mer Les mer

Barnevernloven med lovkommentarer Barnevernloven § 4-20 med lovkommentar

Barnevernloven § 4-20 med lovkommentar

Bestemmelsen omhandler både fratakelse av foreldreansvar og adopsjon. Det er to regler som prinsipielt sett er atskilt, og det følger av ordlyden og rettspraksis at fratakelse av foreldreansvar kan ha andre formål enn å åpne for adopsjon etter andre ledd. Første ledd I de tilfellene det treffes vedtak etter §§ 4-8 og 4-12, følger det …

Les mer Les mer

Barnevernloven med lovkommentarer Barnevernloven § 4-19 med lovkommentar

Barnevernloven § 4-19 med lovkommentar

Første ledd presenterer det rettslige utgangspunktet for barn og foreldres samværsrett, andre ledd tar for seg samværets omfang, eventuelt samværsnekt og mulighet for hemmelig adresse. Det følger av tredje og fjerde ledd at andre enn foreldrene skal kunne kreve samvær. Bestemmelsens siste ledd gir en sperrefrist for å behandle spørsmålet om samvær på nytt før …

Les mer Les mer

Barnevernloven med lovkommentarer Barnevernloven § 4-18 med lovkommentar

Barnevernloven § 4-18 med lovkommentar

Bestemmelsens anvendelsesområde er partenes ansvar for og medhørende bestemmelsesrett over barnet etter at det er truffet vedtak om omsorgsovertakelse. Det følger av bestemmelsens første ledd at omsorgen for barnet i slike tilfeller vil gå over på barneverntjenesten. Videre følger det av andre ledd at fylkesnemnda har myndighet til å avgjøre at barnets biologiske foreldre skal …

Les mer Les mer

Barnevernloven med lovkommentarer Barnevernloven § 4-17 med lovkommentar

Barnevernloven § 4-17 med lovkommentar

Det overordnede hensynet ved plassering av barn etter loven, er at flytting i størst mulig grad bør unngås. Det følger videre av forarbeidene at det ved enhver plassering skal gjøres en innsats for at man finner et plasseringssted som tilfredsstiller barnets behov for stabilitet. § 4-17 oppstiller en begrensning i barneverntjenestens myndighet til å flytte …

Les mer Les mer

Barnevernloven med lovkommentarer Barnevernloven § 4-16 med lovkommentar

Barnevernloven § 4-16 med lovkommentar

Bestemmelsen hjemler oppfølgingsansvaret til barneverntjenesten overfor barn det er  truffet vedtak om omsorgsovertakelse for. Videre pålegger bestemmelsen barneverntjenesten en fortløpende plikt til å følge med på hvordan det går med både barn og foreldre etter at i tilfellene der det er truffet vedtak om omsorgsovertakelse. For det første innebærer ansvaret om oppfølging overfor barnet et ansvar …

Les mer Les mer

Barnevernloven med lovkommentarer Barnevernloven § 4-15 med lovkommentar

Barnevernloven § 4-15 med lovkommentar

Bestemmelsen kommer utelukkende til anvendelse i de tilfellene der barnet plasseres utenfor hjemmet etter vedtak om omsorgsovertakelse. Ved vurderingen av egnet plasseringssted er det en rekke momenter som må tas med i betraktningen, blant annet valg mellom alternativene i § 4-14, og valg av fosterhjem eller den konkrete institusjon. Første ledd Bestemmelsens første ledd tar …

Les mer Les mer

Barnevernloven med lovkommentarer Barnevernloven § 4-14 med lovkommentar

Barnevernloven § 4-14 med lovkommentar

Bestemmelsen tar for seg de ulike plasseringsalternativene som kan benyttes når det er truffet vedtak om omsorgsovertakelse for et barn. Utgangspunktet er at barn som er under barneverntjenestens omsorg, skal plasseres i fosterhjem eller barneverninstitusjon etter henholdsvis bokstav a eller b. Bokstav a) Fosterhjem er et svært viktig offentlig omsorgstilbud. For nærmere definisjon av begrepet, …

Les mer Les mer