Kategori: Barnevernloven med lovkommentarer

Barnevernloven med lovkommentarer Barnevernloven § 5A-3 med lovkommentar

Barnevernloven § 5A-3 med lovkommentar

Bestemmelsen tar for seg omsorgssenterets ansvar for å ivareta barnets behov ved ankomst til omsorgssenteret. Bestemmelsen ble tilføyd ved lov 30. mai 2008 nr. 36. Første ledd Det følger av første ledd at omsorgssenteret skal foreta en individuell vurdering av det enkelte barns situasjon og behov ved barnets ankomst til senteret. Videre skal omsorgssenteret ivareta …

Les mer Les mer

Barnevernloven med lovkommentarer Barnvernloven § 5A-2 med lovkommentar

Barnvernloven § 5A-2 med lovkommentar

Det er Barne-, ungdoms- og familieetatens ansvar å ivareta mindreårige asylsøkeres daglige behov. Den konkrete omsorgen skal utøves av omsorgssenteret. Første ledd Det følger av forarbeidene at omsorgen for barnet etter første ledd omfatter ansvaret for å ivareta barnets daglige behov for omsorg og oppfølging. Omsorgen innebærer videre å gi barnet ekstra omsorg og oppfølging …

Les mer Les mer

Barnevernloven med lovkommentarer Barnevernloven § 5A-1 med lovkommentar

Barnevernloven § 5A-1 med lovkommentar

Barnevernloven kapittel 5A ble tilføyd ved lov 30. mai 2008 nr. 36. § 5A-1 trådte i kraft 1. juli 2008 for asylsøkere under 15 år. Bestemmelsen pålegger statlig regional barnevernmyndighet ansvaret for å tilby alle barn som kommer til Norge og søker asyl tilbud om opphold på oppholdssenter for mindreårige. Bestemmelsen er ment å gjelde …

Les mer Les mer

Barnevernloven med lovkommentarer Barnevernloven § 5-10 med lovkommentar

Barnevernloven § 5-10 med lovkommentar

Bestemmelsen ble inntatt i barnvernloven ved lovendringen i 2003. Den hjemler en adgang hos departementene til å fastsette visse forskrifter for alle institusjoner, uavhengig av eier og driver. Ved lov 19. juni 2009 nr. 45 ble «statlige sentre for foreldre og barn» også regulert gjennom denne bestemmelsen. Det følger av forarbeidene at hensynet bak bestemmelsen …

Les mer Les mer

Barnevernloven med lovkommentarer Barnevernloven § 5-9 a med lovkommentar

Barnevernloven § 5-9 a med lovkommentar

Bestemmelsen ble tilføyd ved lov 19. juni 2009 nr. 45. Opphold i et senter for foreldre og barn er et frivillig hjelpetiltak som faller inn under § 4-4 andre ledd. Første ledd Det følger av bestemmelsens første ledd at sentrene for foreldre og barn pålegges å sikre beboernes rett til familie- og privatliv i tiden …

Les mer Les mer

Barnevernloven med lovkommentarer Barnevernloven § 5-9 med lovkommentar

Barnevernloven § 5-9 med lovkommentar

Bestemmelsen regulerer rettigheter og bruk av tvang for barn og unge som er plassert i barneverninstitusjon. Et formål med bestemmelsen er å sikre at barnas rett til alminnelig livsutfoldelse ikke blir begrenset vilkårlig eller utover det som er nødvendig. Et annet formål er å sikre håndteringen av situasjoner som nødvendiggjør tvangsmessige inngrep foregår en forsvarlig …

Les mer Les mer

Barnevernloven med lovkommentarer Barnevernloven § 5-8 med lovkommentar

Barnevernloven § 5-8 med lovkommentar

I januar 2004 ble det foretatt en statlig overtakelse av til da fylkeskommunens oppgaver på barnevernområdet. I den forbindelse ble det innført en godkjenningsordning for private og kommunale barneverninstitusjoner. Denne innføringen må ses i sammenheng med den parallelle opphevelsen av det tidligere skillet mellom private institusjoner med og uten driftsavtale med fylkeskommunen. Den hadde også …

Les mer Les mer

Barnevernloven med lovkommentarer Barnevernloven § 5-7 med lovkommentar

Barnevernloven § 5-7 med lovkommentar

Barnevernloven § 5-7 tar for seg fylkesmannens pålagte ansvar i forbindelse med tilsyn med institusjonene.  Første ledd Det følger av første ledd at fylkesmannen skal føre tilsyn med alle institusjoner. Ansvaret for tilsyn omfatter både de statlige institusjonene etter § 5-1, samt private og kommunale institusjoner, som er godkjent etter § 5-8. Det følger av …

Les mer Les mer

Barnevernloven med lovkommentarer Barnevernloven § 5-6 med lovkommentar

Barnevernloven § 5-6 med lovkommentar

Formålet til bestemmelsen er å sikre nødvendig samarbeid mellom de berørte instanser når et barn på grunnlag av et vedtak etter barnevernloven plasseres i institusjon under en annen lov. Slik institusjon kan eksempelvis være institusjon under psykisk helsevernloven eller helse- og omsorgstjenesteloven.  Plassering i institusjon under annen lov vil være særlig aktuelt for barn som …

Les mer Les mer

Barnevernloven med lovkommentarer Barnevernloven § 5-4 med lovkommentar

Barnevernloven § 5-4 med lovkommentar

Som utgangspunkt regulerer bestemmelsen bare de statlige institusjonene, som begrenser den til å gjelde institusjoner etter § 5-1. Det følger av forarbeidene at det må fastsettes i avtale med den enkelte institusjonseier, dersom inntaks- og utskrivningsreglene skal gjelde også for private institusjoner. Første ledd Det følger av første ledd at Barne-, ungdoms- og familieetaten skal …

Les mer Les mer