Kategori: Uncategorized

Uncategorized Barnvernloven § 4-31 med lovkommentar

Barnvernloven § 4-31 med lovkommentar

Bestemmelsen ble tilføyd ved lov 18. desember 2005 nr. 126 om endring i barnebortføringsloven, barnevernloven, straffeloven 2005 og rettshjelploven. Den tydeliggjør gjeldende rett. Det kan være av betydning for behandlingen av sak om tilbakelevering ved utenlandsk domstol at det uttrykkelig fremgår av barnevernloven at det er forbudt å reise med barnet ut av landet. Bestemmelsen …

Uncategorized Barnevernloven § 4-27 med lovkommentar

Barnevernloven § 4-27 med lovkommentar

Bestemmelsen ble vedtatt endret ved lov 21. juni 2013 nr. 63. Barne-, ungdoms- og familieetatenskal erstatte statlig regional barnevernmyndighet som følge av endringene i blant annet § 2-2. Statlig regional myndighet skal utpeke særskilt hvilke institusjoner som skal ta imot barn på grunnlag av vedtakene etter § 4-26 og på grunnlag av samtykke etter § …

Les mer Les mer