Kategori: Uncategorized

Uncategorized Barnevernloven § 3-1 med lovkommentar

Barnevernloven § 3-1 med lovkommentar

Bestemmelsen regulerer kommunens ansvar for barneverntjenestens forebyggende virksomhet. Første ledd pålegger barneverntjenesten å følge nøye med i de forhold barn lever under, og finne frem til forebyggende tiltak. Det fremgår videre av forarbeidene at barneverntjenesten etter andre ledd pålegges å søke avdekket omsorgssvikt og atferdsproblemer så tidlig at det enkelte barn kan få den nødvendige …

Les mer Les mer

Uncategorized Barnevernloven § 2-5 med lovkommentar

Barnevernloven § 2-5 med lovkommentar

Bestemmelsen ble inntatt ved lov 27. mars 2009 nr. 16. I forbindelse med barnevernarbeidet skal det engasjeres uavhengige sakkyndige til å vurdere rapporter. I praksis kan det eksempelvis være barneverntjenesten som oppnevner en sakkyndig for å utrede saken før barneverntjenesten bestemmer seg for hva den vil foreta. Formålet med den sakkyndige kommisjon er at den …

Uncategorized Barnevernloven § 2-4 med lovkommentar

Barnevernloven § 2-4 med lovkommentar

Bestemmelsen gir hjemmel til forsøksvirksomhet på barnevernområdet. Forsøkshjemmelen oppfattes som nødvendig, da den generelle forsøksloven av 26. juni 1992 nr. 87 ikke gir tilstrekkelig hjemmel de forsøk som en her ønsker. Bestemmelsen slår fast at det kan iverksettes forsøk hvor lovbestemt taushetsplikt kan fravikes i en rekke lover. Dette gis det ikke tilstrekkelig hjemmel til …

Les mer Les mer

Uncategorized Barnevernloven § 2-3 b med lovkommentar

Barnevernloven § 2-3 b med lovkommentar

Bestemmelsen ble lagt til ved endringslov 19. juni 2009 nr. 45, hvilket innebærer at Statens helsetilsyn har ansvaret for det overordnede faglige tilsynet med barnevernet. Tidligere lå dette ansvaret hos Barne- og likestillingsdepartementet. Bestemmelsen ble senere endret ved lov 21. juni 2013 nr. 63. Med dette fikk Statens helsetilsyn det overordnede faglige tilsyn også for …

Les mer Les mer

Uncategorized Barnevernloven § 2-3 a med lovkommentar

Barnevernloven § 2-3 a med lovkommentar

§ 2-3 angir særskilte bestemmelser for Oslo kommune, blant annet at Oslo kommune skal holdes utenfor Barne-, ungdoms-, og familieetaten. I praksis innebærer dette blant annet at Oslo kommune vil være regionalt nivå, og de barneverninstitusjoner som drives av Oslo kommune vil være lokalt nivå. Som følge av dette vil Oslo kommune ikke kunne kreve …

Les mer Les mer

Uncategorized Barnevernloven § 2-3 med lovkommentar

Barnevernloven § 2-3 med lovkommentar

Bestemmelsen omhandler oppgave- og ansvarsfordelingen mellom de statlige barnevernmyndighetene. Første ledd viser til de oppgavene som skal ivaretas direkte av staten ved departementet. Etter bokstav a) har departementet et ansvar som går utover det å føre tilsyn med at praksis på barnevernområdet er i samsvar med regelverket. Dette innebærer at departementet skal sørge for at …

Les mer Les mer

Uncategorized Barnevernloven § 2-2 med lovkommentar

Barnevernloven § 2-2 med lovkommentar

Bestemmelsen regulerer den organisatoriske inndelingen av de statlige barnevernmyndigheter. Det er departementet som leder de øvrige statlige barnevernmyndighetene. Det sentrale nivået er Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet, det regionale nivået er etatens regioner, og det lokale nivået er institusjonene. Bestemmelsen ble endret ved lov 21. juni 2013 nr. 63, for å fremme statlige barnevernmyndigheters faktiske organisering …

Les mer Les mer

Uncategorized Barnevernloven § 2-1 med lovkommentar

Barnevernloven § 2-1 med lovkommentar

Kapittelets formål er å fastsette ansvarsfordelingen mellom kommunen og staten. Bestemmelsens virkeområde er kommunens barnevernsmyndigheter. Utgangspunktet er at kommunens ansvar omfatter de offentlige barnevernoppgavene som ikke er tillagt et statlig organ. Dette gjelder likevel ikke Oslo kommune, som har ansvaret for oppgaver som er tillagt statlige myndigheter. Kommunene er pålagt en internkontrollplikt, som skal sikre …

Les mer Les mer

Uncategorized Barnevernloven § 1-7 med lovkommentar

Barnevernloven § 1-7 med lovkommentar

Bestemmelsen er tatt inn i lov 20. april 2018 nr. 5. Formålet er å sikre god dialog mellom foreldre og barn og barnevern. Større tillit til barnevernet fører til at flere barn får hjelp som virker på et så tidlig tidspunkt som mulig. Et godt barnevern forutsetter dermed et godt samarbeid mellom barn og foreldre. …

Les mer Les mer

Uncategorized Barnevernloven § 1-6 med lovkommentar

Barnevernloven § 1-6 med lovkommentar

Dette er en ny bestemmelse i barnevernloven, og dens formål er å sikre barnets rett til medvirkning i alle forhold som påvirker barnet. Tidligere var myndighetene forpliktet til å tilrettelegge for at barnet skulle få medvirke. Hensynet bak bestemmelsen er å fremheve barnets rett til å bli hørt etter FNs barnekonvensjon art. 12 og Grunnloven …

Les mer Les mer