Det biologiske prinsipp

Det biologiske prinsipp

Det biologiske prinsipp går ut på at det som hovedregel er best for barn å vokse opp med sine biologiske foreldre, jfr. spesielt omsorgsovertakelse fra barnevernet.

Det biologiske prinsipp kommer ikke direkte til uttrykk i hverken barneloven eller barnevernloven, men det fremgår klart i forarbeidene til både barneloven og barnevernloven at prinsippet står sterkt som et moment når man vurderer hva som er til barnets beste. Dette følger også av klar høyesterettspraksis, jfr. bl.a. Rt. 1984 s. 289 der en mor gikk til tilbakeføringssak mot barnevernet for å få tilbakeført barnet sitt, 7 år etter at barnevernet hadde overtatt omsorgen og plassert barnet i fosterhjem. Høyesterett ga uttrykk for at det biologiske prinsipp står sterkt, og kom til at baret måtte tilbakeføres.

Advokathjelp

Har du spørsmål i forbindelse med artikkelen er du velkommen til å kontakte våre barnerettsadvokater for en uforpliktende prat. Du kan også benytte skjemaet i høyre marg.

Les mer om advokatbistand i barnevernssaker.

 


Ukategorisert