Rt-2011-1469

Rt-2011-1469

Norges Høyesteretts ankeutvalg – Kjennelse.

Sivilprosess. Rettsgebyr.
Anken gjaldt beslutning av Eidsivating lagmannsrett om rettsgebyr. Spørsmålet var om særskilt anke over sakskostnadene i en sak som er fritatt for rettsgebyr, er gebyrpliktig. Høyesteretts ankeutvalg kom til at lagmannsretten hadde tolket rettsgebyrloven § 10 første ledd nr. 4 feil når det var avkrevd gebyr for anken over avgjørelsen av tingrettens sakskostnadsavgjørelse.

Avsagt: 15.11.2011 i sak HR-2011-2117-U – Rt-2011-1469
Saksgang: Eidsivating lagmannsrett – Høyesterett HR–2011–2117–U, (sak nr. 2011/1711), sivil sak, anke over kjennelse.
Parter: A (advokat Ola Viken).
Dommere: Skoghøy, Tønder og Endresen.

(1)    Anken gjelder beslutning av Eidsivating lagmannsrett om rettsgebyr. Spørsmålet er om særskilt anke over sakskostnadene i en sak som er fritatt for rettsgebyr, er gebyrpliktig.
(2)    Nedre Romerike tingrett avsa 5. juli 2011 dom i tvist mellom A og B om foreldreansvar, fast bosted og samvær for barn. A vant saken og ble tilkjent sakskostnader etter tvisteloven § 20–2, men ut fra en vurdering av hva som hadde vært nødvendig arbeid, ble sakskostnadskravet redusert. A anket til Eidsivating lagmannsrett over sakskostnadsavgjørelsen. Lagmannsretten avsa 16. august 2011 kjennelse hvor anken ble forkastet.
(3)    Etter at ankesaken var avgjort, ble A for anken over sakskostnadsavgjørelsen ilagt et ankegebyr på 5 160 kroner. Beslutningen om gebyrplikt ble fattet i form av utsendelse av faktura til ankende parts prosessfullmektig 25. august 2011.
(4)    A har påanket lagmannsrettens beslutning om gebyrplikt til Høyesteretts ankeutvalg. I brev 28. september 2011 til den ankende parts prosessfullmektig har lagmannsretten fastholdt beslutningen. Etter lagmannsrettens syn omfatter gebyrfritaket i rettsgebyrloven § 10 første ledd nr. 4 ikke anke over salærfastsettelse. Lagmannsretten har også uttalt at i tilfeller hvor det både ankes over realiteten og sakskostnadene, er realitetsanken gebyrfri, men ikke sakskostnadsanken.
(5)    Den ankende part – A – har anført at gebyrfritaket i rettsgebyrloven § 10 nr. 4 også må omfatte særskilt anke over sakskostnadene. Hvis det ankes over realiteten, kan man få overprøvd den underordnede retts sakskostnadsavgjørelse gebyrfritt. Det vil være prosessdrivende dersom man ved fullstendig anke skal få overprøvet sakskostnadsavgjørelsen uten gebyr, men ikke hvis anken blir begrenset til bare å gjelde sakskostnadene.
(6)    Høyesteretts ankeutvalg bemerker:
(7)    Den angrepne beslutning er truffet av lagmannsretten som første instans. Ankeutvalgets kompetanse reguleres da av tvisteloven § 29–3 tredje ledd. Denne bestemmelse fastsetter at en beslutning bare kan ankes «på det grunnlag at retten har bygd på en uriktig generell lovforståelse av hvilke avgjørelser retten kan treffe etter den anvendte bestemmelse, eller på at avgjørelsen er åpenbart uforsvarlig eller urimelig». Uttrykket «hvilke avgjørelser retten kan treffe etter den anvendte bestemmelse», er tvetydig. Under henvisning til lovforarbeidene er det i rettspraksis lagt til grunn at uttrykket ikke bare omfatter avgjørelsens art, men også innholdet av avgjørelsen, se Rt–2009–312 avsnitt 25, Rt–2009–345 avsnitt 23 og Rt–2010–976 avsnitt 14. Dette innebærer at ankeinstansen ved anke over beslutningens innhold kan prøve underinstansens generelle lovforståelse.
(8)    Ankeutvalget er kommet til at anken må tas til følge.
(9)    Det følger av rettsgebyrloven § 10 første ledd nr. 4 at det ikke skal betales rettsgebyr i «sak om barnefordeling, samværsrett eller foreldremyndighet». I Justisdepartementets rundskriv G–1998–29 om rettsgebyrloven og rettsgebyrforskriften er det i tilknytning til gebyrfritakene i rettsgebyrloven § 10 uttalt:
«Fritaksbestemmelsen gjelder også ved anke og kjæremål i tilknytning til saken.»
(10)    Det følger av dette at også særskilt anke over avgjørelse av sakskostnader i gebyrfri sak er gebyrfri, se Rt–2011–323 avsnitt 17.
(11)    Lagmannsretten har etter dette tolket rettsgebyrloven § 10 første ledd nr. 4 uriktig når A er avkrevd gebyr for anken over avgjørelsen av tingrettens sakskostnadsavgjørelse. Selv om Høyesteretts ankeutvalgs kompetanse er begrenset, kan utvalget treffe realitetsavgjørelse da det etter korrekt lovforståelse bare er ett mulig riktig resultat.
(12)    Den ankende part har ikke krevd sakskostnader ved anken til Høyesterett.
(13)    Kjennelsen er enstemmig.
Slutning:
A skal ikke betale gebyr for sin anke til lagmannsretten over tingrettens sakskostnadsavgjørelse.