Uncategorized Advokat ved barnefordeling

Advokat ved barnefordeling

Artikkelen om barnefordeling tar for seg fast bosted (daglig omsorg) for barnet etter samlivsbrudd. Barnefordeling: Fast bosted Der barnet bor mest og har folkeregistrert adresse anses som fast bosted. Som regel blir foreldrene enige omfast bosted etter samlivsbrudd, men det er likevel svært mange saker om barnefordeling i rettsaparatet. Foreldrene kan avtale hvor barnet skal …

Les mer Les mer

Uncategorized Advokat barnevern

Advokat barnevern

Våre advokater kan bistå deg ovenfor barnevernet i saker om omsorgsovertakelse, tilbakeføring, adopsjon og samværssaker. Vi bistår i fylkesnemnda og i retten. Advokatbistand i barnevernssak om omsorgsovertakelse I helt spesielle tilfelle har barnevernet hjemmel til å overta ansvaret og omsorgen for barn. Det er dette som kalles omsorgsovertakelse. Det må svært mye til for at barnevernet …

Les mer Les mer

Advokathjelp samvær

Advokathjelp samvær

Spørsmål om samvær oppstår både i barnevernssaker etter omsorgsovertakelse og ved samlivsbrudd ved barnefordeling. Samvær ved samlivsbrudd Det følger av barneloven av barn og foreldre som ikke bor sammen har rett til samvær. Begge foreldrene er ansvarlig for at dette blir fulgt opp. Den som har samvær har selvsagt en omsorgsplikt under samværet. Innunder dette …

Les mer Les mer

Uncategorized Advokathjelp ved omsorgsovertakelse

Advokathjelp ved omsorgsovertakelse

Det hender at foreldre havner i en situasjon som gjør at det blir vanskelig å ha den daglige omsorg med barna. Da kan det være aktuelt at barnevernet reagerer med omsorgsovertakelse. Våre advokater har lang erfaring fra saker om omsorgsovertakelse. Ved omsorgsovertakelse overtar barnevernet ansvaret og den daglige omsorg for barnet. Barnet plasseres i institusjon …

Les mer Les mer

Barnets beste

Barnets beste

Det fremgår av barnelovens § 48 at alle avgjørelser som vedrører barnet skal tas til barnets beste. Barnets beste skal være det styrende momentet der det f.eks er spørsmål om samvær, fast bosted og foreldreansvar. Barnets beste er det overordnede hensyn i barnefordelingssaker om foreldreansvaret, fast bosted og samvær. Barnets beste er et svært generelt …

Les mer Les mer

Barnevernloven

Barnevernloven

Barnevernloven: Lov om barnevern av 17. Juli 1992 nr. 100 er den sentrale loven om barnevern. Loven regulerer bl.a. hjemmel til omsorgsovertakelse fra barnevernets side. Kontakt en advokat med erfaring fra barnevern dersom du har spørsmål i forbindelse med barnevernloven. Loven regulerer bl.a. ansvarsfordeling mellom stat og kommune når det gjelder barnevern, og barneverntjenestens oppgaver. …

Les mer Les mer

Delt bosted

Delt bosted

Barneloven åpner for at foreldrene kan velge delt bosted. Delt bosted betyr at barnet vil bo fast to steder, f.eks annenhver uke hos hver. Foreldrene kan selv bestemme hvordan de vil praktisere ordningen. Det kan jo også avtales annenhver måned etc. Ved delt bosted får foreldrene også like rettigheter og plikter i forhold til barnet. …

Les mer Les mer

Det biologiske prinsipp

Det biologiske prinsipp

Det biologiske prinsipp går ut på at det som hovedregel er best for barn å vokse opp med sine biologiske foreldre, jfr. spesielt omsorgsovertakelse fra barnevernet. Det biologiske prinsipp kommer ikke direkte til uttrykk i hverken barneloven eller barnevernloven, men det fremgår klart i forarbeidene til både barneloven og barnevernloven at prinsippet står sterkt som …

Les mer Les mer

Foreldreansvar

Foreldreansvar

Foreldreansvaret er regulert i barneloven §30. Foreldreansvaret pålegger forelderen visse plikter, og innebærer også visse rettigheter til å fatte avgjørelser av betydning for barnet. Foreldreansvaret innebærer at barnet har krav på omsorg, trygghet og kjærlighet fra foreldrene. Forelderen pålegges videre en rett og plikt til å fatte viktige avgjørelser om medisinske forhold, hvor barnet skal …

Les mer Les mer

Fast bosted

Fast bosted

Ved samlivsbrudd er det opp til foreldrene selv å velge hvor barnet skal ha fast bosted. Det kan også avtales delt bosted. Kontakt våre barnerettsadvokater dersom dere er uenige om fast bosted. Barnets faste bosted er der barnet tilbringer mesteparten av tiden sin, og der det går på skole eller barnehage. Med fast bosted følger …

Les mer Les mer

Hjelpetiltak

Hjelpetiltak

Barnevernet har en rekkehjelpetiltak den kan iverksette for å bedre barns omsorgskår. Dersom slike hjelpetiltak kan skape akseptabel omsorgssituasjon for et barn, er barnevernet avskåret fra å foreta omsorgsovertakelse. Det beste er om barnevernet kan komme tidlig på banen og sette i verk hjelpetiltak som gjør at barna fortsatt kan vokse opp hos sine forelre. …

Les mer Les mer

Uncategorized Barneloven

Barneloven

Barneloven av 8. april 1981 regulerer rettsforholdet mellom barn og foreldre. Hensynet til barnets beste går som en rød tråd gjennom barnelovens bestemmelser. Barneloven oppstiller rettigheter og plikter i rettsforholdet mellom barn og foreldre. Barneloven er den sentrale loven som kommer til anvendelse når foreldre skiller lag, og det oppstår spørsmål om barnefordeling (samvær, fast …

Les mer Les mer