Advokat i fylkesnemnda

Advokat i fylkesnemnda

Advokat i fylkesnemnda

Fylkesnemnda er et domstolslignende organ som bl.a. avgjør visse barnevernssaker, som omsorgsovertakelse og samvær, adopsjon, samt en del andre sakstyper innen helse- og sosialretten.

Fylkesnemnda ledes av en jurist, og er formelt sett ingen domstol, men et forvaltningsorgan. Avgjørelser i fylkesnemnda kan overprøves av domstolene. Når fylkesnemnda tar avgjørelser, skal den i tillegg til lederen normalt settes med to meddommere, hvorav den ene er sakkyndig i saker om barn.

Fylkesnemndas saksbehandling

En sak for fylkesnemnda begynner med at barneverntjenesten oversender forslag til tiltak til fylkesnemnda. Private parter innkalles etter dette til forhandlingsmøte. Forhandlingsmøtet foregår omtrent som en valig rettssak, og privat part har krav på fri advokat. Nemndslederen har plikt til å utpeke advokat for privat part dersom denne ikke allerede har engasjert en advokat, men privat part står fritt til å velge en annen advokat. Kommunen stiller også med en kommuneadvokat eller en privat engasjert advokat. Privar part har ikke møteplikt under forhandlingsmøtet, men det er å anbefale at man møter opp. Under forhandlingsmøtet for privat part forklare seg for nemnda.

Advokat for fylkesnemnda

Våre advokater har lang og bred erfaring med å føre barnevernssaker for fylkesnemnda. Kontakt oss dersom du ønsker en barnerettsadvokat som er villig til å kjempe for din sak.

 


Ukategorisert