Barnevernloven § 6-3 a med lovkommentar

Barnevernloven § 6-3 a med lovkommentar

Bestemmelsen er ny og ble tilføyd ved lov 20. april 2018 nr. 5. 


Det følger av bestemmelsens første punktum at det skal fremgå av vedtaket hva som er barnets synspunkt, og hvilken vekt dette er tillagt. Etter andre punktum skal det fremgå av vedtaket hvordan barnets beste er vurdert. Dersom vedtaket går vekk fra hva som har vært barnets syn i saken, bør det begrunnes. Videre fremgår det av forarbeidene at vedtaket bør inneholde hvilke mulige konsekvenser avgjørelsen har for barnet, og hvordan relevante momenter er vektet for å finne frem til barnets beste. Kravene til begrunnelsen i et vedtak skjerpes jo mer inngripende vedtaket er.

For barn som tilhører en minoritet eller urfolk, følger det av forarbeidene at det bør fremgå av vedtaket på hvilken måte det tas hensyn til barnets språk og kultur. Dersom vedtaket gjelder et samisk barn, bør det videre fremgå av vedtaket hvordan det tas hensyn til samisk språk og kultur. For det tilfellene der et samisk barn skal i fosterhjem, bør det fremgå hvordan barnet kan opprettholde samisk språk og kultur i fosterhjemmet.

Det er uttalt i forarbeidene at dokumentasjonsplikten både gjelder for den kommunale barneverntjenestens og det statlige barnevernets vedtak. Bestemmelsen må ses i sammenheng med barnets rett til medvirkning i § 1-6. Bestemmelsen tilsvarer krav til fylkesnemndas vedtak som er inntatt i § 7-19.


§ 6-3 a. Krav til begrunnelse

Det skal fremgå av vedtaket hva som er barnets synspunkt, og hvilken vekt barnets mening er tillagt. Hvordan barnets beste er vurdert skal også fremgå av vedtaket.