Barnevernloven § 5A-10 med lovkommentar

Barnevernloven § 5A-10 med lovkommentar

§ 5A-10 gjelder plassering av barn i omsorgssenter ved vedtak barnevernloven kapittel 4. Bestemmelsen setter nærmere reguleringer for det praktiske knyttet til ansvar for omsorgen, om inntak og utskriving, samt utgiftsfordelingen. 


Etter endringer i barnevernloven § 4-4 femte ledd og § 4-14, følger det av forarbeidene at omsorgssenteret skal kunne brukes som plasseringssted ved vedtak etter §§ 4-4 femte ledd, 4-8 andre og tredje ledd og 4-12. Det gjelder altså tilfellene der den kommunale barneverntjenesten eller fylkesnemnda for sosiale saker har fattet vedtak om plassering av barn utenfor hjemmet.

Det følger av forarbeidene at det for plassering på omsorgssenter etter vedtak med hjemmel i kapittel 4, vil være barnevernlovens alminnelige regler som gjør seg gjeldende, ikke de særlige reglene i kapittel 5 A. De alminnelige reglene gjelder blant annet saksbehandling, vedtaksmyndighet, oppfølging og utgiftsfordeling. Imidlertid følger det av forarbeidene at det er nødvendig med enkelte presiseringer i loven for å tydeliggjøre at plassering i et omsorgssenter på disse grunnlagene er likestilt med plasseringer i barneverninstitusjon på samme grunnlag. Som det fremgår av bestemmelsen gjelder dette også for reglene om inntak og utskriving, jf. § 5-4, om utgiftsfordeling, jf. kapittel 9, samt om omsorgsansvaret i foreldrenes sted etter omsorgsovertakelse jf. § 4-18. Det presiseres i forarbeidene at disse bestemmelsene skal gjelde tilsvarende ved plassering i omsorgssenter som i institusjon. Imidlertid konstateres det at § 4-18 bare vil komme til anvendelse der barnet er plassert i omsorgssenter etter vedtak om omsorgsovertakelse.


§ 5A-10. Plassering i omsorgssenter etter lovens kapittel 4

Ved plassering av barn i omsorgssenter ved vedtak etter kapittel 4 gjelder § 4-18 om ansvaret for omsorgen i foreldrenes sted, § 5-4 om inntak og utskriving og bestemmelsene i kapittel 9 om utgiftsfordeling tilsvarende som ved plassering i institusjon.