Barnekonvensjonen

Barnekonvensjonen

FNs barnekonvensjon

Barnekonvensjonen ble ratifisert av Norge 8. januar 1991. Barnekonvensjonen er den viktigste konvensjonen som gjelder barns rettigheter.

Barnekonvensjonen er inkorporert i Norsk rett. Ved motstrid mellom konvensjonen og barneloven eller annen norsk rett skal konvensjonen gå foran. En viktig bestemmelse i konvensjonen er artikkel 12, som slår fast at barn skal få uttale seg i alle saker som angår dem. En annen viktig  bestemmelse i barnekonvensjonen er artikkel 3, som fastslår at barnets beste skal være det sentrale vurderingstema ved avgjørelse av f.eks fast bosted, foreldreansvar og samvær (barnefordeling).

Kontakt en barnerettsadvokat ved spørsmål

Du kan kontakte en av våre erfarne advokater dersom du har spørsmål i forbindelse med barnekonvensjonen eller annen barnerett. Les mer om advokat ved barnefordeling.


Ukategorisert