Legalitetsprinsippet

Legalitetsprinsippet

Legalitetsprinsippet går ut på at inngrep fra det offentlige ovenfor borgerne krever lovhjemmel. Eks: Barnevernet kunne selvsagt ikke foreta omsorgsovertakelse uten lovhjemmel.

Legalitetsprinsippet er en grunnleggende rettssikkerhetsregel i alle rettsstater. Legalitetsprinsippet er konstitusjonell sedvane, og har samme rang som Grunnloven.

Legalitetsprinsippet er konstitusjonell sedvane, og har samme rang som Grunnloven.

I forhold til omsorgsovertakelse har barnevernet en hjemmel i barnevernloven § 4-12.