Advokathjelp samvær

Advokathjelp samvær

Advokat samvaer

Spørsmål om samvær oppstår både i barnevernssaker etter omsorgsovertakelse og ved samlivsbrudd ved barnefordeling.

Samvær ved samlivsbrudd

Det følger av barneloven av barn og foreldre som ikke bor sammen har rett til samvær. Begge foreldrene er ansvarlig for at dette blir fulgt opp. Den som har samvær har selvsagt en omsorgsplikt under samværet. Innunder dette ligger å følge opp praktiske ting som mat, klær, skole og venner. Foreldrene står i utgangspunktet fritt til å avtale omfanget av samværet. Dersom det blir tvist om omfanget av samvær eller tvist om hvordan samværet blir utført, og dette ikke kan løses i samråd med advokat eller familievernkontoret, kan samværsspørsmålet bringes inn for domstolen, som avgjør omfanget og eventuelle vilkår for samværet.

 Omfanget av samvær

Dersom foreldrene ikke blir enige om samværets omfang, skal denne fastsettes av retten etter hva som er til barnets beste. Hva som er til barnets beste beror på en konret helhetsvurdering. Etter barneloven § 43 annet ledd er «vanlig samvær» en ettermiddag i uken, annenhver helg samt 14 dager om sommeren og jul eller påske. Dette er kun ment som en veiledning, og passer ikke like godt i alle tilfeller. Ovale helger er også nokså vanlig å avtale.

Momenter som typisk har betydning ved samværsfastsettelsen er: Hvorvidt foreldrene bor langt fra hverandre, hensynet til best mulig foreldrekontakt, barnets alder, barnets særlige behov, konfliktnivået mellom foreldene, omsorgsevne/omsorgsmuligheter. Det skal svært mye til før det ikke skal være samvær, men det kan være aktuelt f.eks der det er risiko for overgrep eller barnet frykter samvær.

Dersom den ene forelderen nekter den andre samvær med barna, kan den andre kreve tvangsfullbyrdelse av samværsretten eller evt. kreve ny avgjørelse av barnefordelingsspørsmål.

Det kan stilles opp vilkår for samværsretten. For eksempel at samværene skal gjennomføres under tilsyn.

Samvær ved omsorgsovertakelse

 

Advokathjelp i andre barnerettssaker

 

 


Ukategorisert