Advokat barnevern

Advokat barnevern

Advokat barnevernssaker

Våre advokater kan bistå deg ovenfor barnevernet i saker om omsorgsovertakelse, tilbakeføring, adopsjon og samværssaker. Vi bistår i fylkesnemnda og i retten.

Advokatbistand i barnevernssak om omsorgsovertakelse

I helt spesielle tilfelle har barnevernet hjemmel til å overta ansvaret og omsorgen for barn. Det er dette som kalles omsorgsovertakelse. Det må svært mye til for at barnevernet skal kunne foreta en omsorgsovertake, bl.a. at andre hjelpetiltak har feilet i å skape tilfredstillende omsorgssituasjon. Våre advokater prosederer ofte saker om omsorgsovertakelse i fylkesnemnda, og vi er ikke redd for å anke saken dersom resultatet i fylkesnemnda skulle bli mindre bra. Les mer om barnevernssaker her.

Samvær

Der barnevernet har fått gjennomslag for omsorgsovertakelse skal foreldrene som den klare hovedregel ha samvær med foreldrene. Dette følger av barnevernloven § 4.19. Fylkesnemnda eller retten skal ta stilling til omfanget av samvær samtidig som den tar stilling til spørsmålet om omsorgsovertakelse. Våde advokater bistår deg med spørsmål om samvær.

Tilbakeføring

Dersom barnevernet har foretatt omsorgsovertakelse, vil det være aktuelt med tilbakeføring til foreldrene dersom deres omsorgsevne er bedret. Spørsmålet er da om de biologiske foreldrene kan gi barnet en forsvarlig omsorg, og da må det også vurderes om de kan få noen hjelpetiltak som heve omsorgsevnen til dette nivået. Det skal ikke foretas noen sammenlikning med omsorgssituasjonen til fosterforeldrene. Våre advokater er behjelpelige med å vurdere om det er grunnlag for å gå til sak mot barneverntjenesten om tilbakeføring av barna.

Adopsjon

Etter barnevernloven § 4-20 har barnevernet hjemme til å foreta adopsjon av barnet. Adopsjon er ikke midlertidig, og bryter ethvert juridisk bånd mellom foreldre og barnet. Det er nokså sjelden at adopsjon blir foretatt som tvangstiltak.

Advokathjelp i andre barnerettssaker