Advokathjelp ved omsorgsovertakelse

Advokathjelp ved omsorgsovertakelse

Advokatbistand ved omsorgsovertakelse

Det hender at foreldre havner i en situasjon som gjør at det blir vanskelig å ha den daglige omsorg med barna. Da kan det være aktuelt at barnevernet reagerer med omsorgsovertakelse. Våre advokater har lang erfaring fra saker om omsorgsovertakelse.

Ved omsorgsovertakelse overtar barnevernet ansvaret og den daglige omsorg for barnet. Barnet plasseres i institusjon eller hos fosterforeldre. Foreldrene skal som hovedregel ha samvær med barnet. Omsorgsovertakelse er et svært inngripende tiltak, og skal være siste utvei dersom andre hjelpetiltak har feilet.

Hovedregelen om omsorgsovertakelse

Hovedregelen for omsorgsovertakelse følger av barnevernloven § 4-12. For det første må et av de fire alternativene i første ledd være oppfylt. For det andre kan omsorgsovertakelse ikke finne sted dersom omsorgssituasjonen kan gjøres tilfredstillende med mindre inngripende tiltak, jfr. minste inngreps prinsipp. For det tredje må overtakelsen være til «barnets beste», jfr. barnevernloven § 4-1.

De fire alternative vilkårene:

Alvorlig omsorgssvikt

Dette vilkåret kan deles opp i to. Det ene er alvorlig omsorgssvikt i forhold til praktisk omsorg, og det andre ved svikt i følelsesmessig omsorg. Forholdene må være klart uholdbare før omsorgsovertakelse er aktuelt.

Foreldrene sørger ikke for syke eller hjelpetrengende barn

Noen barn har et særlig omsorgsbehov, f.eks dersom de er funksjonshemmede eller psykisk syke. Dersom foreldrene ikke takler å ivareta et slikt barn kan omsorgsovertakelse fra barnevernets side være aktuelt.

Barnet blir mishandlet

Omsorgsovertakelse vil være aktuelt der barnet blir utsatt for vold eller seksuelt misbruk.

Foreldrene har ikke omsorgsevne

Dette vilkåret  åpner for omsorgsovertakelse fra foreldre som er narkomane, alvorlig sinnslidende eller tilbakestående.

Vi kan anbefale dette advokatfirmaet i barnevernssaker i Oslo.

Minste inngreps prinsipp

Selv om et av de ovennevnte vilkår er oppfylt, kan omsorgsovertakelse ikke finne sted hvis det kan skapes tilfredstillende omsorgssituasjon ved hjelp av andre, mindre inngripende tiltak. Kriteriet kalles derfor for det minste inngreps prinsipp. Hjelpetiltak kan være støttekontakt, hjemkonsulent, økonomisk støtte mv.

Barnets beste

For at overtakelse skal finne sted, må dette etter en helhetsvurdering være til barnets beste, sammenliknet med at det blir boende hos foreldrene.

Advokathjelp i andre barnerettssaker