Barnevernloven § 5A-6 med lovkommentar

Barnevernloven § 5A-6 med lovkommentar

Bestemmelsen hjemler en plikt hos omsorgssenteret til å foreta en kartlegging som grunnlag for en etterfølgende bosetting i en kommune. 


Første ledd

Det følger av første ledd at omsorgssenteret underlegges en plikt til å foreta en kartlegging av barnets situasjon og behov som grunnlag for en eventuell etterfølgende bosetting i en kommune.

Andre ledd

Det følger av andre ledd at kartleggingen skal foretas i samarbeid med barnet. I praksis medfører dette at også vergen, barnets representant, skal involveres. I hvilken grad barnet skal trekkes inn, avhenger av barnets alder og modenhet, jf. barnevernloven § 6-3. Videre forutsetter oversendelse av kartleggingen til aktuelle myndigheter skriftlig samtykke. Det følger av forarbeidene at samtykket kan hentes fra vergen, eventuelt fra barnet selv, dersom vedkommende har fylt 15 år og forstår hva saken gjelder, jf. barnevernloven § 6-3 andre ledd.


§ 5A-6. Kartlegging

Omsorgssenteret skal i løpet av barnets opphold på senteret foreta en kartlegging av barnets situasjon og behov som grunnlag for en etterfølgende bosetting i en kommune.

Kartleggingen skal utarbeides i samarbeid med barnet. Oversendelse av kartleggingen til aktuelle myndigheter forutsetter skriftlig samtykke.