Barnevernloven § 4-9 med lovkommentar

Barnevernloven § 4-9 med lovkommentar

Bestemmelsen omhandler foreløpige vedtak om flytting. Hovedregelen er at forbud mot flytting og omsorgsovertakelse av barn som bor utenfor hjemmet, skal fattes av fylkesnemnda, jf. § 4-8 første ledd. 


Første ledd

Dersom foreldrene har behov for å flytte barnet så raskt som mulig, vil det oppstå et behov for rask håndtering av vedtak. Ofte vil det i disse tilfellene være vanskelig å både få forberedt og behandlet en sak etter § 4-8 for fylkesnemnda innen barnet faktisk er flyttet. Derav behovet for bestemmelsen her, om foreløpig vedtak etter § 4-8. Formålet er å tilrettelegge for de tilfeller der behovet for en raskere saksgang står sterkt.

Visse vilkår må oppfylles for å fatte foreløpige vedtak etter bestemmelsen. Dersom barnet bor utenfor hjemmet sammen med den ene eller begge foreldrene, kan det ikke fattes foreløpig vedtak. Det første vilkåret for at det kan fattes foreløpig vedtak er at grunnvilkårene i § 4-8 første ledd samt andre ledd andre punktum er oppfylt. Utover dette kan ikke saksbehandlingen foretas dersom det vil medføre vesentlig skade for barnet.

Det kan fattes foreløpig vedtak etter § 4-8 i to ulike tilfeller. Det ene innebærer at det fattes foreløpig vedtak om at det ikke kan foretas flytting av et barn som bor utenfor hjemmet på inntil tre måneder, jf. § 4-8 tredje ledd. Det andre innebærer at det kan fattes foreløpig vedtak om omsorgsovertakelse av et barn som er nyfødt før barnet har flyttet hjem til foreldrene, jf. § 4-8 andre ledd andre punktum. Det er ikke adgang til å fatte foreløpig vedtak om omsorgsovertakelse for barn dersom de er utenfor hjemmet og under omsorg av andre. Dette gjelder imidlertid ikke for nyfødte barn.

Et vanlig spørsmål som ofte oppstår i praksis i situasjoner der man må handle raskt, er om det enten skal fattes vedtak om foreløpig vedtak om flytteforbud eller akuttvedtak etter § 4-6. Det overordnede formålet med flytteforbud er å sikre informasjon om den nåværende situasjonen for barnet, for å hindre at barnet risikerer å bli fraflyttet på en brå måte fra et miljø som er trygt. Det kan være mulighet til å benytte seg av bestemmelsen i tilfellene der barnet har vært borte fra foreldrene lenge, og det den forbindelse blir vist til at atskillelsen fra foreldrene og at barnet har fått en ny tilknytning til et nytt miljø, kan være grunn til å utsette flyttingen, av hensyn ti barnets beste, jf. forarbeidene. Imidlertid presiseres det at bestemmelsen ikke er begrenset i de tilfellene hvor plasseringen har pågått over lengre tid. Videre taler likevel formålet med bestemmelsen for at plasseringen må ha hatt en viss varighet.

Foreløpig vedtak om omsorgsovertakelse av nyfødt barn etter § 4-9 første ledd, jf. § 4-8 andre ledd andre punktum er en av de mest inngripende tiltak som følger av bestemmelsene i barnevernloven. Temaet har derfor vært behandlet i EMD (Den Europeiske Menneskerettighetsdomstol), og det fremgår av dommene der at det stilles strenge krav til grunnlaget for å gripe inn direkte etter fødsel. Videre vil det i slike saker være særlig viktig at saksbehandlingen ivaretar foreldrenes behov for å få uttrykt sine meninger, samt at saksbehandlingen i sin helhet ikke begrenser foreldrenes rettigheter mer enn det som er absolutt nødvendig for barnets del.

Andre ledd

Dersom det er fattet foreløpig vedtak etter § 4-9 første ledd, kan lederen for barnevernadministrasjonen fatte foreløpig vedtak som begrenser foreldrenes rett til samvær med barnet etter andre ledd. Videre kan det fattes vedtak om at foreldrene ikke skal få informasjon om hvor barnet befinner seg. Det presiseres at det ikke kan fattes foreløpig vedtak om samvær etter vedtak om flytteforbud, jf. § 4-8 første ledd, eller etter foreløpig vedtak om flytteforbud, jf. § 4-9 første ledd.

Tredje og fjerde ledd

Hvis barneverntjenesten vurderer tilfellet dithen at det er behov for tiltak utoer den akutte situasjonen, må barneverntjenesten legge inn saken frem for fylkesnemnda i henhold til reglene i § 7-11 så fort som mulig, og fristen er innen seks uker. Eksempel på tilfelle hvor det kan være aktuelt med ytterligere tiltak er hvis det er fattet foreløpig vedtak for omsorgsovertakelse av et nyfødt barn etter § 49 første ledd, jf. § 4-8 annet ledd andre punktum.

Femte og sjette ledd

Innholdet i femte og sjette ledd er veldig likt innholdet i § 4-6 femte og sjette ledd, se kommentarene til den bestemmelsen.


§ 4-9. Foreløpige vedtak etter § 4-8.

Foreløpig vedtak etter § 4-8 første ledd og annet ledd annet punktum kan treffes av barnevernadministrasjonens leder, dersom de interesser bestemmelsen skal ivareta, kan bli vesentlig skadelidende om vedtaket ikke treffes og gjennomføres straks.

Barnevernadministrasjonens leder kan, når det er truffet foreløpig vedtak etter § 4-8 annet ledd annet punktum, også treffe foreløpig vedtak etter § 4-19.

Er det truffet foreløpig vedtak, skal begjæring om tiltak som nevnt i § 7-11 være sendt fylkesnemnda snarest, og senest innen seks uker.

Dersom saken ikke er sendt til fylkesnemnda innen fristen som nevnt i tredje ledd, faller vedtaket bort. Vedtak som gjelder et barn som oppholder seg i Norge, men som har vanlig bosted i en annen stat, jf. § 1-2, faller likevel ikke bort dersom barneverntjenesten innen samme frist har:

a) fremmet anmodning til bostedsstaten om å treffe nødvendige beskyttelsestiltak, eller
b) fattet vedtak om å få overført jurisdiksjon til Norge etter lov 4. september 2015 nr. 85 om gjennomføring av konvensjon 19. oktober 1996 om jurisdiksjon, lovvalg, anerkjennelse, fullbyrdelse og samarbeid vedrørende foreldremyndighet og tiltak for beskyttelse av barn § 5.

Etter at det er truffet foreløpige vedtak etter § 4-8 første ledd og annet ledd annet punktum, skal barneverntjenesten løpende følge med på barnets omsorgssituasjon og utvikling. Barneverntjenesten skal vurdere om det er nødvendig med endringer eller ytterligere tiltak for barnet. Barneverntjenesten skal også følge med på foreldrenes situasjon. Barneverntjenesten skal kort tid etter at vedtak er truffet, kontakte foreldrene med tilbud om veiledning og oppfølging. Dersom foreldrene ønsker det, skal barneverntjenesten som en del av oppfølgingen formidle kontakt med øvrige hjelpeinstanser.