Barnevernloven § 1-1 med lovkommentar

Barnevernloven § 1-1 med lovkommentar

Barnevernloven § 1-1 regulerer lovens formål. Hensikten er blant annet å fungere retningsgivende for barnevernmyndighetenes virksomhet, og for tolkningen av de enkelte lovbestemmelser.


Lovens formålsbestemmelse er todelt. For det første skal den sikre at barn og unge som lever under skadelige forhold, får nødvendig hjelp og omsorg. Lovens kapittel 4 utdyper hva som er å anse som forhold som kan skade barns helse og utvikling, samt hva som er nødvendig hjelp og omsorg. For det andre er bestemmelsens formål at hjelpen og omsorgen skal sikres til rett tid. Lovens § 6-9 inneholder tidsfrister for de ulike saksbehandlingene.

Flere av lovens bestemmelser pålegger barneverntjenesten i ulike tilfeller en plikt til å yte tjenester og tiltak.

Barnevernloven § 1-1


§ 1-1. Lovens formål.

Loven skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp, omsorg og beskyttelse til rett tid. Loven skal bidra til at barn og unge møtes med trygghet, kjærlighet og forståelse og at alle barn og unge får gode og trygge oppvekstvilkår