Barnevernloven § 4-18 med lovkommentar

Barnevernloven § 4-18 med lovkommentar

Bestemmelsens anvendelsesområde er partenes ansvar for og medhørende bestemmelsesrett over barnet etter at det er truffet vedtak om omsorgsovertakelse. Det følger av bestemmelsens første ledd at omsorgen for barnet i slike tilfeller vil gå over på barneverntjenesten. Videre følger det av andre ledd at fylkesnemnda har myndighet til å avgjøre at barnets biologiske foreldre skal ha bestemmelsesrett også i spørsmål som ikke gjelder den daglige omsorg.


Første ledd

Det følger av bestemmelsens første ledd første punktum at omsorgen for barnet går over på barneverntjenesten, når det er truffet vedtak om omsorgsovertakelse. Videre følger det av andre punktum at fosterforeldrene, eller den institusjonen der barnet bor, skal utøve den daglige omsorg på vegne av barneverntjenesten. Etter tredje punktum har barneverntjenesten myndighet til å avgjøre at fosterforeldrene eller den institusjonen barnet bor på, også skal avgjøre andre spørsmål enn de som gjelder den daglige omsorg.

I de tilfellene der foreldrene fratatt omsorgen for barnet etter §§ 4-8 eller 4-12, og i tillegg er fratatt foreldreansvaret for barnet etter § 4-20, er det lagt til grunn at de fleste ansvarsområder som følger med foreldreansvaret er lagt til barneverntjenesten. Der foreldrene ikke lenger har foreldreansvaret overfor barnet, har barneverntjenesten myndighet til å overføre bestemmelsesrett til fosterforeldrene eller den institusjonen barnet bor, jf. § 4-18 første ledd tredje punktum. Det presiseres imidlertid at barneverntjenesten ikke har myndighet til å overføre bestemmelsesrett i tilfellene der foreldrene ikke er fratatt foreldreansvaret for barnet. Adgangen for barneverntjenesten til å overføre avgjørelsesmyndighet enten til fosterhjem eller institusjon er begrenset til den avgjørelsesmyndigheten som barneverntjenesten selv har.

Dermed vil den praktiske betydningen av bestemmelsens første ledd tredje punktum være begrenset i tilfellene der barnets biologiske foreldre har foreldreansvaret i behold.

Andre ledd

Det følger av bestemmelsens andre ledd at fylkesnemnda kan bestemme at foreldrene skal ha bestemmelsesrett i spørsmål som ikke gjelder den daglige omsorg. Det må legges til grunn at bestemmelsen gir fylkesnemnda mulighet til å klargjøre foreldrenes bestemmelsesrett i det enkelte tilfelle i spørsmål som ellers ville volde tvil. Imidlertid kan ikke fylkesnemnda frata foreldrene ansvar som klart følger av foreldreansvaret som følger av denne bestemmelsen.


§ 4-18. Ansvaret for omsorgen i foreldrenes sted.

Når et vedtak etter § 4-12, jf. § 4-8 annet og tredje ledd, blir satt i verk, går omsorgen over på barneverntjenesten. På vegne av barneverntjenesten skal fosterforeldre eller den institusjon der barnet bor, utøve den daglige omsorg. Barneverntjenesten kan bestemme at fosterforeldrene eller den institusjon der barnet bor, også skal avgjøre andre spørsmål enn de som gjelder den daglige omsorg.

Fylkesnemnda kan bestemme at foreldrene skal ha bestemmelsesrett i spørsmål som ikke gjelder den daglige omsorg.