Barnevernloven § 4-23 med lovkommentar

Barnevernloven § 4-23 med lovkommentar

Bestemmelsen tar for seg formidling av fosterhjem. Formålet med bestemmelsen er å sikre offentlig kontroll, og hindre at barnet blir en handelsvare.


Første ledd

Første ledd fører med seg et forbud mot at privatpersoner kan formidle fosterhjem. Det følger videre av adopsjonsloven § 16 b at det er forbudt for privatpersoner å formidler plasseringer av barn med sikte på adopsjon. Organisasjoner har imidlertid mulighet til å drive fosterhjemsformidling, dersom de innehar bevilling. Det er Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet som sitter med kompetansen til å gi denne bevillingen.

Andre ledd

Det følger av andre ledd at overtredelse av forbudet i første ledd kan straffed med bøter eller fengsel inntil tre måneder. Det følger av andre ledd andre punktum at forsøk på overtredelse vil straffes likt med fullbyrdet overtredelse.

Tredje ledd

Se kommentar i første ledd.


§ 4-23. Formidling av fosterhjem.

Det er forbudt for privatpersoner å drive formidlingsvirksomhet for plassering av barn uten adopsjon for øye.Organisasjoner kan heller ikke drive slik virksomhet uten bevilling fra departementet,​ som i tilfelle fører tilsyn med virksomheten.

Den som overtrer forbudet i første ledd, straffes med bøter eller fengsel i inntil tre måneder. Forsøk straffes likt med fullbyrdet overtredelse.

For formidlingsvirksomhet for plassering av barn med adopsjon for øye gjelder adopsjonsloven.